ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑNEΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΕΚΔIΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

30 Αυγούστου 20160

oaed-2Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό, στις επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΑΕΔ συνιστώνται αντίστοιχα επτά Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.), με τριετή θητεία.

Η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις προσφυγές, με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Κατά την εξέταση των προσφυγών, η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ελέγχει τις προσβαλλόμενες ατομικές διοικητικές πράξεις, όχι μόνο κατά νόμο (έλεγχος νομιμότητας), αλλά και κατ’ ουσία (ουσιαστικός έλεγχος), οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή.

Η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει τις προσφυγές, με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδουν οι υπαγόμενοι στην τοπική αρμοδιότητα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Προϊστάμενοι των ΚΠΑ2, Γραφείων Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και που αφορούν:

α) χορήγηση επιδόματος τακτικής ανεργίας,

β) χορήγηση ειδικού εποχικού βοηθήματος (άρθρο 22 του Ν. 1836/1989/ ΦΕΚ Α΄ 79),

γ) χορήγηση ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

δ) χορήγηση ειδικού βοηθήματος μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

ε) χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

στ) χορήγηση ειδικού βοηθήματος λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών (άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.Δ. 2961/1954/ΦΕΚ Α΄197, όπως ισχύει),

ζ) χορήγηση επιδόματος σε νέους 20-29 (άρθρο 2 του Ν. 1545/1985/ΦΕΚ Α΄91),

η) χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου (άρθρο 27 του Ν. 3016/2002/ ΦΕΚ Α΄110),

θ) χορήγηση βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π – Μ.Μ.Ε.) [άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 3986/2011/ΦΕΚ Α΄152],

ι) χορήγηση της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας του Π.δ. 776/1977 (ΦΕΚ Α΄250),

ια) χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58),

ιβ) χορήγηση καταβολής αποδοχών στους σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της Σχολής που φοιτούν,

ιγ) χορήγηση του επιδόματος διαθεσιμότητας (άρθρο 20 του Ν. 1836/1989/ΦΕΚ Α΄79),

ιδ) επιχορήγηση επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α΄70), όπως ισχύει,

ιε) επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) [ΚΥΑ Ε5/1797/ 20.03.1986/ΦΕΚ Β΄183/19.02.1986].

ιστ) επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40).

ιζ) επιχορήγηση επιχειρήσεων του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄63) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79) και ισχύει.

ιη) επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται δυνάμει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από την αρμοδιότητα των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του Ο.Α.Ε.Δ εξαιρούνται:

α) οι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ για επιχορηγήσεις

β) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν τις καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

γ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν ζητήματα σχετικά με τον ΕΛΕΚΠ («Ενιαίος Λογαριασμός για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»)

δ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν προγράμματα «Κοινωφελούς χαρακτήρα», και

ε) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν αμφισβητήσεις σχετικές με την υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΔ (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2335/1995).

Οι ενδικοφανείς προσφυγές θα εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Δείτε αναλυτικά το Νέο Κανονισμό Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: