ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΠρΑθ 1101/2018 – Παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου

8 Οκτωβρίου 20180

Πηγή: ΕφΑΔ, τεύχος Ιουλίου 2018,  σελ.750

Προσβολή προσωπικότητας. Προσβολή της εικόνας προσώπου (φωτογράφηση χωρίς άδεια). Η αναδημοσίευση δεδομένων στο διαδίκτυο συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου με δημόσια ανάρτηση σε ιστολόγιο και στην ιστοσελίδα facebook κινηματογραφικής και φωτογραφικής απεικόνισης προσώπου (ρίψη νερού σε σκύλο από φαρμακοποιό). Έλλειψη συγκατάθεσης. Αρχή αναλογικότητας. Η δημοσίευση των επίδικων προσωπικών δεδομένων δεν έγινε για τη βελτίωση ή ολοκλήρωση της γνώμης των πολιτών, αλλά για την ανεπίτρεπτη ικανοποίηση της αδηφάγου περιέργειας του κοινού, σε συνδυασμό και με την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της εναγομένης και τη σχετική επίτευξη οικονομικών ωφελημάτων, παράγοντες, δηλαδή, που καταδεικνύουν την απουσία αναγκαιότητας, για την ικανοποίηση του συμφέροντος και δικαιώματος που επικαλείται ότι επεδίωκε η εναγομένη.

Διατάξεις: άρθρα 57, 59, 914 ΑΚ, 2, 23 Ν 2472/1997

Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων άρθρων (στα οποία περιλαμβάνεται και το άρθρο 57) το δικαστήριο με την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που είχε προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα ή σε ο,τιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

Με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 57-59 προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα εννόμων αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο. Τέτοια έννομα αγαθά που περικλείονται στο δικαίωμα της προσωπικότητας είναι, μεταξύ άλλων, η τιμή κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι γι αυτόν, η ιδιωτική ζωή, η εικόνα, η σφαίρα του απορρήτου, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα αλλά επιμέρους εκδηλώσεις, εκφάνσεις ή πλευρές του ενιαίου δικαιώματος επί της ιδίας προσωπικότητας, έτσι ώστε η προσβολή οποιασδήποτε εκφάνσεως της προσωπικότητας να σημαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας της προσωπικότητας. Προσβολή της προσωπικότητας ενέχει κάθε πράξη τρίτου προσώπου με την οποία διαταράσσεται κατά το χρόνο της προσβολής η υπάρχουσα κατάσταση ως προς τις διάφορες εκφάνσεις της προσωπικότητας.

Περαιτέρω, η εικόνα του προσώπου, άλλως το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, που αποτελεί έκφανση της προσωπικότητας, προστατεύεται απόλυτα. Το άτομο εμφανίζεται δημόσια μόνον όταν και όπου θέλει, έτσι και η εικόνα του δεν ανήκει στο κοινό αλλά μόνον στο πρόσωπο το οποίο την παριστάνει. Κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η λήψη της εικόνας ενός προσώπου (φωτογράφηση, κινηματογράφηση, προβολή), η παρουσίαση της φωτογραφίας του σε τρίτους και η αναπαραγωγή ή η διάθεσή της στο κοινό είτε με έκθεση σε κοινή θέα. Μόνη η αποτύπωση ή εμφάνιση ή προβολή της εικόνας κάποιου, χωρίς τη συναίνεσή του, προσβάλλει αυτοτελώς την προσωπικότητά του, δηλαδή το δικαίωμά του επί της ίδιας της εικόνας και δεν απαιτείται να προσβάλλεται συγχρόνως και άλλο αγαθό της προσωπικότητας του εικονιζόμενου, όπως η τιμή του με την κατά μειωτικό τρόπο εμφάνιση της φυσιογνωμίας του ή το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής του με την εμφάνιση σκηνών απ αυτήν.

Αν συμβεί και το εικονιζόμενο πρόσωπο εμφανίζεται κάτω από συνθήκες που μειώνουν την τιμή και την υπόληψή του, ή που παραβιάζουν το απόρρητο της ιδιωτικής του ζωής, τότε προσβάλλονται περισσότερες εκφάνσεις της προσωπικότητας και η προσβολή είναι σημαντικότερη (ΑΠ 195/2007 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1010/2002 ΕλλΔνη 2003, 1357, ΑΠ 411/2002 ΕλλΔνη 2002, 1692, ΕφΑθ 2221/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4430/2003 ΕλλΔνη 2003, 1664, ΕφΠειρ 805/2000 ΕπισκΕΔ 2001, 953).

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 57 και 59 είναι: α) προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας, β) η προσβολή να είναι παράνομη, όπως είναι η προσβολή που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή με την άσκηση δικαιώματος το οποίο όμως είτε είναι, από την άποψη της εννόμου τάξεως, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκησή του καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ ή το άρθρο 25 § 3 του Συντάγματος, οπότε ο προσβαλλόμενος δικαιούται, χωρίς τη συνδρομή υπαιτιότητας (αντικειμενική ευθύνη -αντίθετα υπαιτιότητα απαιτείται μόνο για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης είτε με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως είτε με δημοσίευμα ή με άλλο επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέσο) να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον (ΑΠ 1573/2005 ΕλλΔνη 2006, 840, ΑΠ 1462/2005 ΕλλΔνη 2006, 187, ΑΠ 1252/2003 ΕλλΔνη 2005, 486 ΑΠ 788/2000 ΕλλΔνη 2001, 162, ΑΠ 167/2000 ΕλλΔνη 2000, 771, ΕφΑθ 4786/2002 ΔΕΕ 2003, 1003, ΕφΑθ 6277/1999 ΕλλΔνη 2000, 1431, ΕφΑθ 1371/1997 ΔΕΕ 1997, 997, ΕφΘεσ 3266/2000 Αρμ 2004, 50).

Περαιτέρω, με το Ν 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, αντικείμενο του οποίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, ορίζονται (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα: «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων γ) «Υποκείμενο των δεδομένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική, δ) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή, ε) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια”, ια) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει, και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα» (άρθρο 2),

«1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων η οποία πραγματοποιείται: α) από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών» (άρθρο 3),

και «1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεση του (άρθρο 5)».

Στα προσωπικά δεδομένα, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 2 στοιχείο (α) του ανωτέρω νόμου, εντάσσονται και φωτογραφίες ενός προσώπου, οι δημοσιεύσεις δε τέτοιων φωτογραφιών στο διαδίκτυο, δηλαδή με ανάρτησή τους σε διαδικτυακούς τόπους (όπως στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης – διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας «…»), συνιστούν ιδιαίτερες και διακριτές μορφές επεξεργασίας και δη αυτών της «καταχώρισης» και της «διάδοσης» προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου που η φωτογραφία αφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του ίδιου άρθρου 2 στοιχείο (δ) του ίδιου νόμου. Εξάλλου, η εργασία που συνίσταται στην αναγραφή, σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, δεδομένων προσωπικών δεδομένων αποτελεί επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α’ και δ’ του Ν 2472/1997.

Και τούτο διότι, η σχετική εργασία πραγματοποιείται, εν μέρει, κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, καθόσον η αναγραφή στοιχείων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου προϋποθέτει, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες σήμερα τεχνικές και μηχανογραφικές διαδικασίες, την εκτέλεση μιας εργασίας τοποθετήσεως της σελίδας αυτής σε ένα διακομιστή του διαδικτύου (server), καθώς και τις αναγκαίες εργασίες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σελίδα αυτή τα πρόσωπα που συνδέονται με το διαδίκτυο. Συνεπώς, η εργασία, που συνίσταται στην αναφορά, επί ιστοσελίδας του διαδικτύου, σε διάφορα πρόσωπα και στον προσδιορισμό τους, είτε με το όνομά τους, είτε με άλλα μέσα, συνιστά αυτοματοποιημένη, εν όλω ή εν μέρει, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 95/46 [ΔΕΚ, απόφ. της 6.11.2003, υπόθ. C-101/2001, Lindqvist, Σκέψεις αρ. 25-27, ΑΠ 1564/2010, ΑΠ 2638/2008, ΑΠ 2079/2007 ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 34697/2010 ΝΟΜΟΣ, Αποφ. της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 73/2013, 44/2009 και 17/08].

Ομοίως, ενόψει των τεχνικών μεθόδων που ακολουθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καταχώρηση και δημοσίευση/διάδοση των δεδομένων αυτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστά επεξεργασία εν μέρει αυτοματοποιημένη, ενώ στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες του χρήστη μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης επεκτείνονται πέραν της καθαρά προσωπικής ή οικιακής χρήσης, όπως όταν η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα συνεργασίας για έναν οργανισμό ή μια εταιρία για την επιδίωξη διαφημιστικών, πολιτικών ή φιλανθρωπικών στόχων, ο χρήστης αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης) και σε τρίτους (σε άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας ή ενδεχομένως ακόμα και σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων με πρόσβαση στο διαδίκτυο) (βλ. σχετ. Αποφ. Α.Π.Δ.Π.X. 17/2016 ΝΟΜΟΣ).

Τέλος, η αναδημοσίευση δεδομένων στο διαδίκτυο συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α’ και δ’ του Ν 2472/1997 (βλ. σχ. Αποφ. 13/2011 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Σε περίπτωση δε παραβιάσεως των ανωτέρω διατάξεων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 2472/1997 και του ταυτάριθμου άρθρου της κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ από τις οποίες, σε συνδυασμό με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299 και 932 ΑΚ, συνάγεται ότι, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκαλεί ηθική βλάβη στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, η ευθύνη του πρώτου για χρηματική ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειμενική και προϋποθέτει: α) συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του Ν 2472/1977 ή (και) των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Αρχής, β) ηθική βλάβη, γ) αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της συμπεριφοράς και της ηθικής βλάβης και δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια αφενός των περιστατικών που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου της πιθανότητας να επέλθει ηθική βλάβη.

Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκμαίρεται, και ως εκ τούτου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεμελιωτικά του πταίσματός του πραγματικά γεγονότα. Για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επιδικάζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, ποσό 2.000.000 δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια (ΑΠ 637/2013, 174/2011, 476/2009 ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου, κατά τη διάταξη των παρ. 1 και 5 του άρθρου μόνου του Ν 1178/1981, όπως η τελευταία ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 37 παρ. 2 Ν 4356/2015 (ΦΕΚ A’ 181/24.12.2015) « 1. Ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται εις πλήρη αποζημίωσιν δια την παράνομον περιουσιακήν ζημίαν ως και εις χρηματικήν ικανοποίησιν δια την ηθικήν βλάβην, αι οποίαι υπαιτίως επροξενήθησαν δια δημοσιεύματος θίγοντος την τιμήν ή την υπόληψιν παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρον 914 του ΑΚ υπαιτιότης, ή κατά το άρθρον 919 του ΑΚ πρόθεσις και ή κατά το άρθρον 920 του ΑΚ γνώσις ή υπαίτιος άγνοια συντρέχη εις τον συντάκτην του δημοσιεύματος ή, εάν ούτος είναι άγνωστοι, εις τον εκδότην ή τον διευθυντήν συντάξεως του εντύπου…. 5. Ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ή όταν αυτός είναι άγνωστος τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υποδεικνύει. Στο κείμενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε προσβλητική.

Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αμέσως επόμενο τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο, και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος δέκα (10) ημερών ή η μη δημοσίευση στο αμέσως επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου. Η παράλειψη της παραπάνω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης. Η αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 2 πρέπει να ασκηθεί εντός έξι (6) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή της ρητής αρνητικής απάντησης, εφόσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα, ή από την έκδοση του αμέσως επόμενου τεύχους…….».

Οι προαναφερόμενες μάλιστα διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και επί προσβολών της προσωπικότητας οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο (internet), μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων ή άλλων ιστοτόπων (όπως blogs) που λειτουργούν ως διεθνές μέσο διακίνησης πληροφοριών, δεδομένου ότι για τις προσβολές αυτές δεν υπάρχει ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο και η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την αναλογική εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας για τις προσβολές της προσωπικότητας μέσω του έντυπου (εφημερίδες, περιοδικά) ή του ηλεκτρονικού (τηλεόραση, ραδιόφωνο) τύπου, αφού και η διαδικτυακή πληροφόρηση δεν διαφέρει ως προς τα ουσιώδη στοιχεία της από εκείνη που παρέχεται από τον ηλεκτρονικό τύπο, ιδίως δε ως προς τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά της που οδήγησαν τον νομοθέτη στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας για την εκδίκαση των διαφορών που ανακύπτουν από την λειτουργία τους, ήτοι την εμβέλεια δράσης του, που μάλιστα στο διαδίκτυο είναι παγκόσμια, και συνακόλουθα του αριθμού των αποδεκτών όσων δια αυτού διαδίδονται, που μεγεθύνει την προβολή εκείνου που θίγεται από την διάδοση συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή εξυβριστικών ισχυρισμών (βλ. ΕφΑθ 3071/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 220/2013 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 36/2011 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 680/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 8962/2006 ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες στην υπό κρίση αγωγή εκθέτουν ότι η εναγομένη είναι διαχειρίστρια του φιλοζωικού ιστοτόπου με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr» και της αντίστοιχης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης “…” με όνομα προφίλ χρήστη «….gr”, στην οποία αναδημοσιεύει όλες τις δημοσιεύσεις της πρώτης ιστοσελίδας. Οτι στις 04.06.2015, 06.06.2015, 15.01.2016, 22.12.2016 και 9.01.2017 η εναγομένη προέβη χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε δημοσίευση στις ανωτέρω ιστοσελίδες άρθρων που έφεραν τους ενάγοντες ως υπόπτους κακοποίησης ζώου συντροφιάς με φωτογραφική απεικόνιση της δεύτερης και φωτογραφική και κινηματογραφική απεικόνιση του πρώτου από αυτούς, στις οποίες απεικονίζονταν ενώπιον του φαρμακείου του τελευταίου να επιχειρούν να απομακρύνουν αδέσποτο σκύλο με τη ρίψη ύδατος, με παράλληλη αναφορά της ιδιότητας και της διεύθυνσης εργασίας του πρώτου ενάγοντος. Επιπλέον, ότι στις 09.01.2017 η εναγομένη συνόδευε τη φωτογραφία του πρώτου από αυτούς με κείμενο στο οποίο ψευδώς ισχυριζόταν ότι το υγρό το οποίο εικονιζόταν ότι έρριπτε περιείχε χλωρίνη.

Επικαλούμενοι δε την προσβολή της προσωπικότητάς τους μέσω της χωρίς τη συγκατάθεσή τους ανάρτησης των φωτογραφιών τους (εικόνας τους) στο διαδίκτυο, όπου κατέστησαν ορατές από απεριόριστο αριθμό ατόμων, διατήρησης των φωτογραφιών και της κινηματογραφικής απεικόνισης του πρώτου στις εν λόγω ιστοσελίδες έως την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, και επιπρόσθετα ως προς τον πρώτο εναγόμενο προσβολής της τιμής και της υπόληψής του μέσω του δυσφημιστικού δημοσιεύματος της 9.01.2017, ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη; α) να άρει την προσβολή της προσωπικότητάς τους: i) με καθαίρεση των προαναφερόμενων αναρτηθέντων από την ίδια φωτογραφικών και κινηματογραφικών απεικονίσεών τους στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η εναγόμενη και ii) με καθαίρεση του αναρτηθέντος στις 9.01.2017 δυσφημιστικού για τον πρώτο από αυτούς δημοσιεύματος, με καταδίκη της σε χρηματική ποινή 6.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, β) να παραλείπει τη συνέχιση προσβολής της προσωπικότητάς τους με απαγγελία απειλής χρηματικής ποινής 600 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός μηνός, γ) να καταβάλει στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των 30.000 ευρώ και στη δεύτερη των εναγόντων το ποσό των 15.000 ευρώ, με επιφύλαξη ποσού 44 ευρώ για τα οποία έχει εισαχθεί η αξίωσή τους στα ποινικά δικαστήρια με την υποβολή εγκλήσεως κατά της εναγόμενης για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν από τις παράνομες και υπαίτιες πράξεις της εναγομένης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Τέλος, ζητούν να διαταχθεί η καταχώρηση περίληψης της απόφασης για την καταδίκη της εναγόμενης στις ιστοσελίδες της εναγομένης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση προς την εναγομένη της τελεσίδικης απόφασης, με απειλή χρηματικής ποινής 1/10 της αποζημίωσης που θα επιδικασθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης της σχετικής δημοσίευσης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στα δικαστικά τους έξοδα.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η αγωγή, στην οποία παραδεκτώς καταρχάς σωρεύονται αγωγή αποζημίωσης από δυσφημιστικό δημοσίευμα και αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής προσωπικότητας και παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 218 παρ. 1, 23 παρ. 3 Ν 2472/1997 και 614 παρ. 3 και 7 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 Ν 4335/2015), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο (άρθρα 18, 22 ΚΠολΔ) πλην όμως, πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει της νόμιμης προδικασίας της παρ. 5 του άρθρου μόνου του Ν 1178/1981 κατά το μέρος που αφορά αξιώσεις από το φερόμενο ως δυσφημιστικό δημοσίευμα της 9.1.2017 αναφορικά με τον πρώτο ενάγοντα.

Ειδικότερα, από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι ο εναγών απέστειλε διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εναγόμενη την από 10.01.2017 εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία του, η οποία αφορούσε το από 09.01.2017 δημοσίευμα, όπως αυτό αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες που διαχειριζόταν η εναγομένη, με την οποία τον καλούσε αορίστως να «σταθεί για μια φορά στο ύψος των περιστάσεων και να καταδικάσει κάθε υπερβολή σε βάρος ενός αθώου ανθρώπου…» και «να το πράξει διότι διαφορετικά θα κινηθούμε σε βάρος και υμών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, άλλως δυσφήμησης, και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα..”, χωρίς να ζητεί με αυτή τη διάψευση του φερόμενου ως δυσφημιστικού δημοσιεύματος και δη με καταχώρηση στην ιστοσελίδα της εναγομένης κειμένου που της υποδεικνύει, στο οποίο να προσδιορίζονται οι λέξεις ή φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν.

Κατά την έτερη κύρια σωρευόμενη βάση της, που αφορά τις συνδεόμενες με την προσβολή της εικόνας των εναγόντων και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αξιώσεις τους, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες στη νομική σκέψη της απόφασης διατάξεις, καθώς και σε αυτές των 345, 346 ΑΚ, 907 επ., 946, 947, 176 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί η ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το καταψηφιστικό αίτημά της έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. τα υπ’ αρ. … και … ηλεκτρονικά παράβολα και τα από 26.09.2017 αποδεικτικά πληρωμής τους).

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων η προσκομιζόμενη από τους ενάγοντες με την προσθήκη τους υπ’ αρ. …/2017 ένορκη βεβαίωση της … ενώπιον της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, η οποία ελήφθη στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των εναγόντων και τρίτου διαδίκου, διότι δεν προκύπτει ως προς αυτή η νόμιμη και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων κατ’ άρθρο 422 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 Ν 4335/2015, προς τον αντίδικό τους με την προσκομιδή έκθεσης επίδοσής της (βλ. ΑΠ 134/2012 ΝΟΜΟΣ), αποδεικνύονται τα εξής: Ο πρώτος ενάγων είναι φαρμακοποιός, διατηρών ιδιόκτητο φαρμακείο στην πλατεία … στην … Θεσσαλονίκης από το έτος 1980, ενώ η δεύτερη ενάγουσα, σύζυγός του, είναι συνταξιούχος του …, επικουρούσα κατά την τελευταία δεκαετία τον σύζυγό της στην επιχείρηση του φαρμακείου του.

Η εναγομένη είναι διαχειρίστρια του ζωοφιλικού ιστολογίου (blog) με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr» και της ιστοσελίδας του χρήστη με το όνομα προφίλ «….gr» στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης “www…..com”, στην οποία αναδημοσιεύει όλα τα δημοσιεύματα της πρώτης ιστοσελίδας της. Στις 04.06.2015 αναρτήθηκε από την πρώτη εναγομένη στο ιστολόγιο με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr”, στην κατηγορία με τίτλο «…”, δημοσίευμα με τον τίτλο «Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατακρίνει τον άντρα που έριξε βρομόνερα για να διώξει σκύλο στην Πολίχνη”, στο οποίο περιλαμβανόταν άρθρο με το εξής κείμενο: «Με ανακοίνωσή του στην επίσημη σελίδα του στο … ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατακρίνει τον φαρμακοποιό που για να διώξει έναν αδέσποτο σκύλο ο οποίος κοιμάται στο πεζοδρόμιο στην πλατεία … στην … επί της οδού …, και μάλιστα σε απόσταση από την είσοδο του καταστήματός του, ρίχνει στο ζώο ένα κουβά γεμάτο με βρομόνερα. Ο άνδρας που τράβηξε τα δύο βίντεο (στο ένα εκ των οποίων φαίνεται ένας άνδρας να μπουγελώνει στην κυριολεξία το ζώο ενώ στο δεύτερο φαίνεται μια γυναίκα να διώχνει το ίδιο σκυλί ρίχνοντάς του νερό μ’ ένα ποτήρι) μίλησε στο www…..gr και μας εξήγησε ότι θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του και ότι δεν σκοπεύει επώνυμα να καταθέσει καταγγελία σε βάρος τους καθώς έχει κατάστημα στην περιοχή… Φυσικά αν και όλοι μιλάνε για χρήση χλωρίνης κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τι περιείχε το βρόμικο νερό στον κουβά της σφουγγαρίστρας, που ο άνδρας πετάει πάνω στον σκύλο έξω από το φαρμακείο”, ενώ το κείμενο του άρθρου συνοδευόταν από κινηματογραφική αναπαράσταση του πρώτου των εναγόντων έξω από το φαρμακείο που διατηρεί στην πλατεία … στην … Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια ρίψης μεγάλης ποσότητας απροσδιόριστης φύσεως υγρού σε αδέσποτο σκύλο, που βρισκόταν λίγα μέτρα από την είσοδο της επιχείρησής του.

Στις 06.06.2015 αναρτήθηκε από την πρώτη εναγομένη στο ίδιο ιστολόγιο δημοσίευμα με τον τίτλο «Απειλούν τον άντρα που δημοσίευσε τα βίντεο με το μπουγέλωμα του σκύλου από φαρμακοποιό στην … Θεσσαλονίκης”, με κείμενο στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι «Απειλές κατά της ζωής του δηλώνει μέσω … ότι δέχεται ο … ο άνδρας που τράβηξε τα δύο βίντεο που αποδεικνύουν ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα βγαίνουν από ένα φαρμακείο και διώχνουν ένα αδέσποτο σκυλί ρίχνοντάς του βρομόνερα στην οδό … στην πλατεία … στην … Θεσσαλονίκης”, όπου απεικονιζόταν ο πρώτος ενάγων τη στιγμή επίρριψης του ύδατος στον σκύλο, ενώ γινόταν νέα ανάρτηση της προαναφερόμενης κινηματογραφικής απεικόνισης του πρώτου εναγομένου, όπως αυτή είχε ήδη δημοσιευθεί από τον χρήστη της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «…» με όνομα προφίλ «…».

Επιπροσθέτως, στο εν λόγω δημοσίευμα περιλαμβανόταν και φωτογραφική απεικόνιση της δεύτερης των εναγόντων ευρισκόμενης στην είσοδο του φαρμακείου, με τον υπότιτλο «Μια γυναίκα που βγαίνει από το φαρμακείο ρίχνει νερό μ’ ένα ποτήρι στο ζώο για να το διώξει από την είσοδο του καταστήματος”, όπως αυτή είχε ήδη δημοσιευθεί από τον χρήστη της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «…» με όνομα προφίλ «…» με τον τίτλο «η γυναίκα του φαρμακοποιού επί τω έργω».

Στις 15.01.2016, στις 22.12.2016 και στις 9.01.2017 η εναγομένη ανήρτησε στο ίδιο ιστολόγιο που διαχειριζόταν δημοσιεύματα υπό τους τίτλους «Θεσσαλονίκη: «Δρόσιζε» το σκυλί δηλώνει ο φαρμακοποιός που πετούσε νερό με τον κουβά στο αδέσποτο για να το διώξει”, «Στις 9.1.2017 η δίκη του φαρμακοποιού που άδειασε έναν κουβά νερό πάνω σε αδέσποτο σκύλο για να τον διώξει (βίντεο)» και «Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο φαρμακοποιός που άδειασε κουβά με βρωμόνερα και χλωρίνη πάνω σε αδέσποτο σκύλο (βίντεο)”, αντίστοιχα, στα οποία γινόταν αναδημοσίευση της προαναφερόμενης κινηματογραφικής απεικόνισης του πρώτου των εναγόντων, ενώ στις δημοσιεύσεις της 15.01.2016 και 09.01.2017 γινόταν αναδημοσίευση και της προαναφερόμενης φωτογραφικής απεικόνισης της δεύτερης των εναγόντων.

Τα ανωτέρω δημοσιεύματα, τα οποία περιείχαν προσωπικά δεδομένα των εναγόντων (φωτογραφική – και για τον πρώτο ενάγοντα και κινηματογραφική – απεικόνιση των προσώπων τους και ιδιότητα και διεύθυνση εργασίας του πρώτου από αυτούς), διατηρήθηκαν καταχωρημένα με τρόπο, ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί από τον οποιονδήποτε προέβαινε σε σχετική αναζήτηση στο ιστολόγιο «www…..gr» με ενδεικτικά κριτήρια αναζήτησης τις λέξεις «χλωρίνη», «φαρμακοποιός», «βρομόνερα», έως τον χρόνο συζήτησης της αγωγής, ενώ οι ίδιες αναρτήσεις αναδημοσιεύθηκαν κατά τις ίδιες ως άνω ημεροχρονολογίες από την εναγομένη και στην ιστοσελίδα του χρήστη με το όνομα προφίλ «….gr» στο διαδικτυακό τόπο «www…..com», η πρόσβαση στην οποία είναι «δημόσια», δηλαδή ελεύθερη προς κάθε χρήστη του διαδικτυακού τόπου «…».

Με τη δημοσίευση των ανωτέρω φωτογραφιών των εναγόντων και της κινηματογραφικής απεικόνισης του πρώτου από αυτούς, σε συνδυασμό με τη γνωστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας και της έδρας της επιχείρησης του πρώτου από αυτούς η εναγομένη παραβίασε τις διατάξεις του Ν 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων, προσβάλλοντας το απόλυτο δικαίωμα στην προσωπικότητά τους και, ειδικότερα, την πληροφοριακή τους αυτοδιάθεση, τον ατομικό και επαγγελματικό τους βίο.

Ειδικότερα, η εναγομένη με τις αναρτήσεις στις ανωτέρω ιστοσελίδες διαχείρισής της, προέβη σε επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, υπό την έννοια της δημοσίευσης/διάδοσης και αναδημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατά τρόπο εν μέρει αυτοποιημένο, ενώ όλα τα δημοσιευμένα στις ιστοσελίδες άρθρα αποτελούν αρχείο αυτής, και δη αρχείο διαρθρωμένο, με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, αφού περιλαμβάνει όλα τα δημοσιευμένα άρθρα της εναγομένης και τρίτων προσώπων που αυτή επιλέγει να αναδημοσιεύσει ως διαχειρίστρια, όπου ευρίσκονται καταχωρισμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους, τα οποία έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στο ιστολόγιο, ενώ, επιπλέον, η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο καθίσταται ευχερής, με μηχανή αναζήτησης όπου χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά, όπως στην προκειμένη περίπτωση οι λέξεις «χλωρίνη”, «φαρμακοποιός”, «βρομόνερα» κ.λπ.

Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι η επεξεργασία των ως άνω απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούσαν στα πρόσωπα των εναγόντων, ήταν ανεπίτρεπτη, αφού έλαβε χώρα χωρίς τη συγκατάθεση (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 2472/1997) και την ενημέρωση αυτών (άρθρο 11 παρ. 1 και 3 του Ν 2472/1997), ενώ ουδόλως συνέτρεχε εν προκειμένω περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε’ του ιδίου ως άνω Νόμου, που επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους, άνευ της απαιτούμενης συγκαταθέσεώς τους. Τούτο, δε, διότι η τοιαύτη επεξεργασία δεν υπαγορευόταν από οιαδήποτε αδήριτη ανάγκη προς πληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού, η οποία (πληροφόρηση), σε κάθε περίπτωση, μπορούσε ευχερώς να επιτευχθεί με ηπιότερο μέσο, απρόσφορο να πλήξει τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εναγόντων και της εικόνας τους, ειδικότερα, μπορούσε να ικανοποιηθεί με την απλή καταγραφή των γεγονότων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο επίμαχο άρθρο, χωρίς την ταυτόχρονη δημοσίευση της φωτογραφικής και κινηματογραφικής απεικόνισής τους, των στοιχείων της επαγγελματικής ιδιότητας και της έδρας της επιχείρησης του πρώτου των εναγόντων. Όφειλε, επομένως, η εναγόμενη, να διασφαλίσει την τήρηση της ανωνυμίας των εναγόντων, αντί να επιτρέψει την παράθεση των στοιχείων της ατομικότητάς τους, και να αποφύγει την ταυτόχρονη προβολή των εικόνων τους, στοιχεία που τους συνέδεαν αναμφίβολα με τα ως άνω αρνητικώς φορτισμένα περιστατικά, ήτοι εκείνα της κακοποίησης ζώου συντροφιάς.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκρουόμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση έννομα αγαθά, η δημοσίευση – των ανωτέρω απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εναγόντων δεν ήταν αναγκαία, για την ικανοποίηση του συμφέροντος και δικαιώματος που επικαλείται ότι επεδίωκε η εναγόμενη, ως υπεύθυνη της επεξεργασίας των επίδικων προσωπικών δεδομένων, ήτοι της ενημερώσεως της κοινής γνώμης, στο πλαίσιο του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της ελευθερίας του Τύπου. Η δημοσίευση των εν λόγω απλών προσωπικών δεδομένων δεν έγινε για τη βελτίωση ή ολοκλήρωση της γνώμης των πολιτών, αλλά για την ανεπίτρεπτη ικανοποίηση της αδηφάγου περιέργειας του κοινού, σε συνδυασμό και με την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της εναγομένης και τη σχετική επίτευξη οικονομικών ωφελημάτων, παράγοντες, δηλαδή, που καταδεικνύουν την απουσία αναγκαιότητας, για την ικανοποίηση του συμφέροντος και δικαιώματος που επικαλείται ότι επεδίωκε η εναγομένη.

Υπό αυτά τα δεδομένα αυτά, η ως άνω ενέργεια της εναγόμενης αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, που διατρέχει την όλη δικαστική διαδικασία και αποτελεί θεμελιώδη κανόνα επιλύσεως της συγκρούσεως και άρσεως των αξιολογικών αντινομιών που προκύπτουν από την συγκατοχύρωση «ανταγωνιστικών» ατομικών δικαιωμάτων.

Συνεπώς, δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε ανάγκη δημοσιοποιήσεως των ως άνω προσωπικών δεδομένων των εναγόντων, με την οποία (δημοσιοποίηση) θίχθηκε καίρια η ιδιωτική και επαγγελματική τους ζωή, καθώς το δημοσίευμα αυτό τους έθεσε σε δημόσια ανυποληψία και συνέβαλε στη διαπόμπευσή τους.

Ως εκ τούτων και με δεδομένο ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε’ του Ν 2472/1997 περίπτωση άρσεως του παρανόμου της δημοσιεύσεως αυτής, η σχετικώς προβληθείσα ένσταση της εναγομένης, περί δικαιολογημένου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος της, στο πλαίσιο του καθήκοντος πληροφορήσεως του αναγνωστικού κοινού και της εν γένει ενημερώσεως της κοινής γνώμης, σχετικά με το ανωτέρω, μείζονος ενδιαφέροντος ζήτημα της κακοποίησης ζώων συντροφιάς, πρέπει να απορριφθεί, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

Απορριπτέος, τέλος, ως νομικά αβάσιμος είναι και ο ισχυρισμός της εναγόμενης πως λόγω της προηγούμενης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο από τον χρήστη της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «…» με όνομα προφίλ «…», τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παύουν να προστατεύονται από τον Ν 2472/1997. Ο ισχυρισμός αυτός, όμως, όπως προαναφέρθηκε στη νομική σκέψη της απόφασης είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι η αναδημοσίευση δεδομένων στο διαδίκτυο συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α’ και δ’ του Ν 2472/1997 (βλ. σχ. Αποφ. 13/2011 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και να τυγχάνουν προστασίας και στις περιπτώσεις της αναδημοσίευσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι προέβη σε παραμόρφωση των προσώπων των εναγόντων πριν την ανάρτηση των φωτογραφικών και κινηματογραφικών απεικονίσεών τους στο διαδίκτυο, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, διότι από τις προσκομιζόμενες από τους ενάγοντες εκτυπώσεις των δημοσιευμάτων από τις ιστοσελίδες της εναγόμενης προκύπτει σαφώς πως τα πρόσωπά τους δεν είχαν υποστεί καμία αλλοίωση ή παραμόρφωση, ενώ από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των εναγόντων, ο οποίος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του πελατειακού κοινού του πρώτου ενάγοντος αλλά και τρίτων, αποδεικνύεται η εξατομίκευση των εναγόντων μέσω των επίμαχων φωτογραφικών και κινηματογραφικών απεικονίσεων.

Περαιτέρω, η ανωτέρω αυτή προσβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα της εναγόμενης, η οποία, ως έμπειρη δημοσιογράφος και διαχειρίστρια της προαναφερόμενης ζωοφιλικής ιστοσελίδας, γνωρίζοντας ότι προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εναγόντων, χωρίς να λάβει προηγουμένως την συγκατάθεσή τους, ή να τους ενημερώσει σχετικώς για την επιγενόμενη τότε δημοσίευση, τους εξέθεσε στο αναγνωστικό κοινό, στον οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο αρχικά ως υπόπτους, στη συνέχεια δε ως δράστες κακοποίησης ζώου συντροφιάς. Άλλωστε, η εναγομένη, ως υπέχουσα σχετικώς το βάρος αποδείξεως δεν ανέτρεψε την τεκμαιρόμενη υπαιτιότητά της, για την παράνομη προσβολή των προσωπικών δεδομένων των εναγόντων. Αντίθετα, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρας της εναγομένης αποδείχθηκε η απουσία οποιασδήποτε επικοινωνίας της τελευταίας με τους ενάγοντες, καθώς και η παραμόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου της δεύτερης εναγόμενης μόνο σε κινηματογραφική απεικόνισή της, η οποία, όμως, δεν αποτελεί αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής.

Από την ως άνω παράνομη και υπαίτια ενέργεια της εναγόμενης προκλήθηκε στους ενάγοντες ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να επιδικασθεί στους ενάγοντες χρηματική ικανοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της προσβολής της εικόνας των εναγόντων, την προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων όπου αναρτήθηκαν οι εικόνες, τον βαθμό του πταίσματος της εναγομένης, τις συνθήκες τέλεσης της προσβολής και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών πρέπει να επιδικασθεί στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των επτά χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (7.044) ευρώ και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων (5.914) ευρώ ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, από τα οποία πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 44 ευρώ για το οποίο έχουν επιφυλαχθεί να ασκήσουν την αξίωσή τους οι ενάγοντες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Επιπλέον, λόγω της διατήρησης των επίμαχων δημοσιευμάτων με την εικόνα των εναγόντων έως τον χρόνο συζήτησης της αγωγής στο ιστολόγιο «www….gr» και στην ιστοσελίδα με όνομα χρήστη «….gr» στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης …, που διαχειρίζεται η εναγόμενη, πρέπει να υποχρεωθεί αυτή να άρει την προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων με καθαίρεση της φωτογραφικής απεικόνισής τους και της κινηματογραφικής απεικόνισης του πρώτου από αυτούς, καθώς και διαγραφή της ιδιότητας και της διεύθυνσης εργασίας του πρώτου από αυτούς από τα ανωτέρω δημοσιεύματα με καταδίκη της εναγομένης σε χρηματική ποινή χιλίων ευρώ για την περίπτωση μη εκτέλεσης της απόφασης (άρθρο 946 ΚΠολΔ).

Τέλος, ενόψει της επαναλαμβανόμενης προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων, που έλαβε χώρα διά της επανειλημμένης αναδημοσίευσης της εικόνας τους, προκύπτει η ύπαρξη βάσιμης απειλής και πραγματικού κινδύνου επικείμενης προσβολής τών εναγόντων και πρέπει να υποχρεωθεί η εναγόμενη να παραλείπει στο μέλλον κάθε όμοια προσβολή της προσωπικότητάς τους με απειλή χρηματικής ποινής χιλίων ευρώ για κάθε μελλοντική παραβίαση της απόφασης (άρθρο 947 ΚΠολΔ). Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις διατάξεις της περί υποχρέωσης άρσης της προσβολής και παράλειψης επανάληψής της στο μέλλον, διότι πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες, ενώ δεν πιθανολογείται ότι η ίδια καθυστέρηση ως προς την καταβολή της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης θα προκαλέσει στους ενάγοντες σημαντική ζημία (άρθρα 907 και 908 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ). Η εναγομένη πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων κατά το μέρος της ήττας της (άρθρο 178 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή ως προς την βάση της που αφορά αξιώσεις από το δυσφημιστικό δημοσίευμα της 9-1-2017, όπως αυτό περιέχεται στο ιστολόγιο με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr» και στην ιστοσελίδα του χρήστη με το όνομα προφίλ «….gr» στο διαδικτυακό τόπο “www…..com”.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τη βάση της που αφορά την προσβολή της προσωπικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εναγόντων με την δημοσίευση της εικόνας τους στο ιστολόγιο με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr» και στην ιστοσελίδα του χρήστη με το όνομα προφίλ «….gr» στο διαδικτυακό τόπο “www…..com”.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα (5.870) ευρώ ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να άρει την προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων με διαγραφή των αναρτηθέντων στο ιστολόγιο με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr» και στην ιστοσελίδα του χρήστη με το όνομα προφίλ «….gr» στο διαδικτυακό τόπο “www…..com” φωτογραφικών απεικονίσεων των εναγόντων και της κινηματογραφικής απεικόνισης του πρώτου από αυτούς, καθώς και της ιδιότητας και της διεύθυνσης εργασίας του πρώτου από αυτούς, όπως περιέχονται στα δημοσιεύματα της 4-6-2015, 6-6-2015, 15-1-2016, 22-12- 2016 και 9-1-2017 και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη σε χρηματική ποινή χιλίων (1000) ευρώ για την περίπτωση μη εκτέλεσης της διάταξης αυτής της απόφασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να παραλείπει στο μέλλον να προσβάλει την προσωπικότητα των εναγόντων μέσω της ανάρτησης της εικόνας τους στο ιστολόγιο με ηλεκτρονική διεύθυνση «www…..gr» και στην ιστοσελίδα του χρήστη με το όνομα προφίλ «….gr» στο διαδικτυακό τόπο “www…..com” και ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινή χιλίων (1000) ευρώ για κάθε μελλοντική παραβίαση της διάταξης αυτής της απόφασης.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις αμέσως προηγούμενες καταψηφιστικές διατάξεις της περί υποχρέωσης της εναγομένης άρσης της προσβολής και παράλειψης επανάληψής της στο μέλλον.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα (530) ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: