ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου (ΠΟΛ. 1164/2016)

24 Νοεμβρίου 20160

Kατά τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη νομοθεσία η οποία διέπει τις φορολογίες κεφαλαίου, και σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις σχετικές διατάξεις:

Α. Διατάξεις Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας

– N.4366/2016 (A’ 18), Άρθρο Δεύτερο, Άρθρο 1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 1/1/2015 οι εταιρείες ειδικού σκοπού της περίπτωσης ζ’ της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).

– Ν.4387/2016 (Α’ 85), Μέρος Β’, Άρθρο 117, Παράγραφος 3. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016 τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015.

– Ν.4389/2016 (Α’ 94), Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Β’, Υποκεφάλαιο Γ’, Άρθρο 50. Τροποποιούνται οι συντελεστές υπολογισμού κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα οικόπεδα και οι συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των φυσικών και νομικών προσώπων, για τα έτη 2016 και επόμενα.

– Ν.4389/2016 (Α’ 94), Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Β’, Υποκεφάλαιο Γ’, Άρθρο 51. Μειώνεται στο μισό το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013, κατά περίπτωση, επί των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι την 30.11.2016 με το άρθρο 84 ν.4413/2016 (βλ. κατωτέρω).

– Ν.4393/2016 (Α’ 106), Άρθρο έκτο, Παράγραφοι 3 και 4. Από 1/1/2016 και για τα επόμενα έτη ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. των Α.Ε.Ε.Α.Π. υπολογίζεται επί της αξίας της φορολογητέας τους περιουσίας με συντελεστή πέντε και μισό τοις χιλίοις (5,5‰) για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.

– Ν.4410/2016 (Α’ 141), Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 40, Παράγραφοι 15 και 17. Από 1/1/2016, ως αφετηρία για την επιβολή προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ενώ ως αφετηρία για την επιβολή τόκων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το οικείο έτος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τους υπόχρεους του έτους αυτού.

– Ν.4410/2016 (Α’ 141), Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 49, Παράγραφοι 1 και 3. Από 1/1/2016 υπόχρεοι σε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ορίζονται ο κηδεμόνας για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης, ο εκκαθαριστής κληρονομίας, ο σύνδικος της πτώχευσης και ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας για την υπό μεσεγγύηση περιουσία, για όσο χρόνο διαχειρίζονται αυτή την περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική τους περιουσία.

– Ν.4410/2016 (Α’ 141), Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 49, Παράγραφοι 2 και 3. Από 1/1/2016, υπόχρεοι σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. ορίζονται ο κηδεμόνας για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης, ο εκκαθαριστής κληρονομίας, ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας για την υπό μεσεγγύηση περιουσία και ο σύνδικος της πτώχευσης, για όσο χρόνο διαχειρίζονται αυτή την περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική τους περιουσία.

– Ν.4410/2016 (Α’ 141), Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 64, Παράγραφος 1. Για το έτος 2016 για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

– Ν.4410/2016 (Α’ 141), Μέρος Γ’, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 64, Παράγραφος 2. Για το έτος 2016 η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2016 καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.

– Ν.4413/2016 (Α’ 148), Μέρος Έκτο, Άρθρο 84. Παρατείνεται μέχρι και την 30.11.2016 η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, με την επιβολή μειωμένου στο μισό του αυτοτελούς προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή του προστίμου του άρθρου 54 του ν.4174/2013, κατά περίπτωση.

– Ν.4430/2016 (Α’ 205), Μέρος Τρίτο, Άρθρο 59. Από 1/1/2016 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Β. Διατάξεις Φορολογίας Δωρεών

-Ν. 4389/2016 (Α ́ 94), Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Β ́, Υποκεφάλαιο Γ ́, Άρθρο 62.

Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η ωφέλεια η οποία προκύπτει για νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα καθώς και για φυσικό πρόσωπο, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν.4354/2015 (Α ́ 176), στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης υπό τις χρονικές προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 2 και 3 του εν λόγω άρθρου, αναλόγως εάν πρόκειται για εξωδικαστικό συμβιβασμό ή για δικαστική απόφαση.

Δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται του οικείου φόρου δωρεάς η ωφέλεια η οποία προκύπτει για φυσικό πρόσωπο από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 5 του εν λόγω άρθρου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: