ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΑπό 1.1.2017 οι αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας

4 Οκτωβρίου 20160

ethnikotupografeio.medium

Με τον πρόσφατο Νόμο 4423/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 51, τροποιήθηκε το πλαίσιο που διέπει τους διαχειριστές αφερεγγυότητας κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα, με παράλληλη μετάθεση της έναρξης ισχύος για την 1η Ιανουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 4423/2015:

1. Από 1.1.2017 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα (N. 3588/2007) ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Ως διαχειριστής αφερεγγυότητας διορίζεται φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

2. Συστήνεται «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές. Η θητεία των αναπληρωτών είναι ίσης χρονικής διάρκειας με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών της Επιτροπής.

4. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται η χορήγηση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, η ανανέωση και η ανάκλησή της, καθώς και η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγεται, επίσης, και ο έλεγχος της εκ μέρους των διαχειριστών της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεών τους.

5. Με την απόφαση της παραγράφου 2 συγκροτείται πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένα δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, εξαιρουμένου του προέδρου της. Η θητεία του πειθαρχικού συμβουλίου συμπίπτει με τη θητεία των μελών της Επιτροπής. Με όμοια απόφαση συγκροτείται δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η αποζημίωση του δικαστικού λειτουργού του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, καθώς και των μελών του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3.

6. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας υποστηρίζεται γραμματειακά από το Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και των πειθαρχικών συμβουλίων.

8. Στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας εγγράφονται όσοι επιτύχουν σε γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις που προκηρύσσονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή τους.

9. Οι εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων και βαθμολογεί τους υποψηφίους. Η Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων, καθώς και το ύψος του παραβόλου συμμετοχής στις εξετάσεις.

11. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται, ακόμα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και της Επιτροπής Εξετάσεων, τα προσόντα των διαχειριστών αφερεγγυότητας, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα για τη συμμέτοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις και την εγγραφή στο μητρώο, η διαδικασία των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα αντικείμενα, ο χρόνος πραγματοποίησής τους, τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Εξετάσεων, τη χορήγηση της άδειας, καθώς και οι προϋποθέσεις ανανέωσής της, η οργάνωση του μητρώου διαχειριστών, τα κωλύματα διορισμού διαχειριστή σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας και η αντικατάστασή του, οι υποχρεώσεις του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ο προσδιορισμός της αμοιβής του, τα παραπτώματα, οι πειθαρχικές κυρώσεις που η διάπραξή τους επισύρει και η διαδικασία επιβολής τους, η ιδιότητα των μελών του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίο, καθώς και η ευθύνη του διαχειριστή. Με το ίδιο Προεδρικό διάταγμα θεσπίζεται και κάθε αναγκαία μεταβατική ρύθμιση σχετικά με τις εκκρεμείς, κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος του, διαδικασίες.

12. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Με όμοια απόφαση προβλέπεται διαδικασία καταγγελίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας πράξεων ή παραλείψεων των διαχειριστών που ενδέχεται να αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα και καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των καταγγελλομένων.

13. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, τα οποία διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, καθορίζονται: α) οι φορείς που μπορούν να εκτελούν τα προγράμματα επιμόρφωσης, β) οι προδιαγραφές των χώρων επιμόρφωσης, γ) το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, δ) τα προσόντα των εκπαιδευτών, ε) ο έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων και συμμετοχής των διαχειριστών σε αυτά, στ) η μέθοδος επιμόρφωσης και ζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα».

περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: