The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
AllBankingbusiness lawcompany lawConstitutional Lawconsumer protectionCriminal LawEuropean LawFamily LawGreek Legal NewsHuman RightsIntellectual PropertyInternational LawLabour LawMerge & AcquisitionsPatentsProfessional ConductTaxesUncategorizedΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕργατικό Δίκαιο & Εργατική ΝομοθεσίαΕταιρικό ΔίκαιοΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜη κατηγοριοποιημένοΜΙΣΘΩΣΕΙΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΟΜΟΛΟΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΔΡΕΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έγκυρη προφορική σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης οφειλής υπολοίπου πωλήσεως. Αναδοχή της οφειλής εκ μέρους του εναγομένου λόγω Η βάση επιβολής του ΦΠΑ συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής που επέρχεται έπειτα από την πραγματοποίηση...

ΔΠρ(Αναστ) Αθ 128/2018 Ατομική ειδοποίηση οφειλών ΚΕΑΟ. Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΒΕ (ΕΦΚΑ). Αίτηση αναστολής. Ανακοπή. Ανεπανόρθωτη βλάβη. Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή μέχρι έκδοσης οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.   Αριθμός απόφασης: 128/2018   ΑΝ 1946/2017 Προσωρινή Δικαστική Προστασία   Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ του 27ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ   π ρ ο σ...

Συμψηφισμός απαίτησης ιδιώτη κατά του Δημοσίου, η οποία ενεχυράσθηκε σε τράπεζα, με οφειλές του προς το Δημόσιο

Στο ερώτημα αν χρηματικό ποσό, που οφείλεται από το Δημόσιο σε ιδιώτη, μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές του προς το Δημόσιο ή θα πρέπει να καταβληθεί σε ενεχυρούχο τράπεζα, με την οποία ο ιδιώτης έχει συνάψει σύμβαση ενεχυρίασης απαίτησης, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κρατους (υπ’αρ.216/2017 γνωμοδότηση α’ τμήματος). Όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση, «σε περίπτωση...

Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2017 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ  “ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42 ΘΕΜΑ: “Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016″ Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4443/2016, ΠΟΛ.1163/2016 και ΠΟΛ.1019/2017” Με αφορμή ερωτήματα Περ.Δ/νσεων και Τμημάτων ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, για τη διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων...

ΔΕφΑθ 1105/2017 – Προσφορά αλληλένδετης πώλησης (bundling) – Δίκαιο ανταγωνισμού

ΔΕΑ αριθ.απόφ. 1105/2017 (Τμήμα 18ο Τριμελές) Μη εκτελεστή η προσβαλλόμενη κατά το κεφάλαιο που αφορά παραβίαση διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού. Αλληλένδετη πώληση (bundling). Η προσφεύγουσα δεν είναι τρίτος πάροχος σε σχέση με τον ΟΤΕ αλλά αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα. Μαχητό τεκμήριο ότι η μητρική ΟΤΕ Α.Ε. ασκεί αποφασιστική επιρροή στη συμπεριφορά της θυγατρικής της...

ΣτΕ 2080/2017 – Νομική φύση του επιβαλλόμενου φόρου επί της μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο

Σύμφωνα με την ΣτΕ 2080/2017,  ο επιβαλλόμενος κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994) φόρος έχει τον χαρακτήρα φόρου εισοδήματος επιβαλλομένου κατ’ αρχήν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως στην προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι στο κέρδος που προσπορίζεται ο...

Ανάκληση διαγραφής λυθείσης και εκκαθαρισθείσης ΑΕ από το Μητρώο ΑΕ για την ταμειακή βεβαίωση σε βάρος της οφειλών προς το Δημόσιο

Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1058/2016 της Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιείται η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Α΄Τακτική Ολομέλεια) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ομόφωνα, ότι προκειμένου να προβεί το Δημόσιο σε ταμειακή βεβαίωση οφειλών ανώνυμης εταιρείας η οποία λύθηκε εκκαθαρίστηκε και...

Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις (άρθρο 126Β ΚΔΔ)

Με το άρθρο 23 του ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» προστέθηκε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας νέο άρθρο 126Β με τίτλο «Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις». Ο νέος αυτός θεσµός, έχοντας...

ΣτΕ 39/2017 – Υποχρέωση της εφορίας να καλεί σε εξηγήσεις πριν επιβάλλει πρόστιμο

Η 5μελής σύνθεση του Β΄ τμήματος του ΣτΕ, στην υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασή της επισημαίνει ότι σε περίπτωση παραβιάσεων του ΚΒΣ, όπου τα βιβλία και τα στοιχεία του επιτηδευματία ενδέχεται να χαρακτηρισθούν ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με συνέπεια τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων, πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 30 του ΚΒΣ διαδικασία....

ΔΕφΑθ 298/2016 (Ακυρ.) – Προθεσμία καταβολής παραβόλου όταν γίνεται παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Αίτηση Ακύρωσης – Παραπομπή υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστήριο – Καταβολή παραβόλου – Προθεσμία – Έναρξη προθεσμίας -. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει από τη δικογραφία κοινοποίηση της παραπεμπτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου ή η κοινοποίηση δεν είναι νομότυπη, η μηνιαία προθεσμία καταβολής του παραβόλου, κινείται με την κοινοποίηση στο διάδικο που ή στον...

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!