ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΞΥΓΙΑΝΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ (M&As) | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αντικείμενο Ενασχόλησης

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου μας εδώ και περίπου έναν αιώνα αποτελεί η ολοσχερής και ολοκληρωτική νομική κάλυψη Ομίλων Επιχειρήσεων (Group of Companies), μεγάλων αλλά και μικρομεσαίων Ανωνύμων Εταιρειών (S.A.), Οχημάτων Ειδικών Σκοπών (SPVS), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (LtD), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (P.C.), Ομορρύθμων Εταιρειών (General Partnerships), Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ltd), Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών και Ιδρυμάτων (Νοn-profit Organizations), Σωματείων, Κοινοπραξιών κάθε μορφής, (joint ventures & partnerships),   αλλά και κάθε  τύπου και μορφής οντοτήτων, επιχειρήσεων και ενώσεων προσώπων, που καλύπτουν όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα συνιστά πλέον, μια ηγετική δικαιοδοσία για τη δημιουργία/εγκαθίδρυση/σύσταση οχημάτων επίτευξης ειδικού σκοπού (γνωστά ως SPV), μέσω της ευνοϊκής νομικής δομής της και του φορολογικού καθεστώτος διεθνούς επιπέδου, η νομική μας ομάδα μας, παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και σε διεθνείς πελάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν δομές διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Παρέχουμε επίσης ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για κάθε ζήτημα Εμπορικού Δικαίου, Εταιρικού Δικαίου, Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Ειδικής Διαχείρισης, Πτωχευτικού Δικαίου και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη σύσταση, την εποπτεία, τη λειτουργία, τη λύση και θέση σε εκκαθάριση, την εξυγίανση και αναδιάρθρωση εταιρειών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου.

Η ομάδα μας παρέχει επίσης ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με ζητήματα δικαίου βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία αξίας στην άυλη περιουσία τους. Ως σύμβουλοι, αναλαμβάνουμε και εκτελούμε διαδικασίες προστασίας σημάτων, παραχώρησης αδειών χρήσης, προστασίας λογισμικού, συμφωνιών εμπιστευτικότητας και κατάθεσης ευρεσιτεχνιών, απευθυνόμαστε δε σε όλους τους εκάστοτε αρμόδιους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Μέσω της δικαστηριακής μας πρακτικής, χειριζόμαστε καθημερινά πλήθος υποθέσεων διανοητικής ιδιοκτησίας -ακόμα και όταν

ανακύπτουν στο πλαίσιο ιδιαίτερων διαδικασιών, όπως η πτωχευτική διαδικασία-, προστασίας του καταναλωτή, παράλληλων εισαγωγών, παραπλανητικών-συγκριτικών διαφημίσεων και λοιπών περιορισμών.

Εντολείς μας είναι κάθε είδους ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, private equity funds, hedge funds, καθώς και θυγατρικές εταιρείες/υποκαταστήματα αλλοδαπών ή/και πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων, αναφορικά με θέματα διάρθρωσης για τη διαχείρισης ευθύνης και κινδύνου, εταιρικού δικαίου, ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, κεφαλαιαγοράς, πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης παρέχουμε εξειδικευμένες, σύνθετες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια εφαρμογής κάθε είδους ειδικών εμπορικών συμβάσεων (αντιπροσωπίας, διανομής franchising, leasing factoring, κλπ) σε ποικίλους επιχειρηματικούς τομείς, τόσο μέσω της νομικής υποστήριξης που παρέχουμε στους εντολείς μας σε θέματα καθημερινής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησής τους, όσο και στο πλαίσιο χάραξης εταιρικού σχεδιασμού – στρατηγικής υλοποίησης εξειδικευμένων επιχειρηματικών συναλλαγών.

Ειδικότερα, παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις και υποστήριξη σε ζητήματα συμβάσεων και συμφωνιών, αναλαμβάνοντας τη διαπραγμάτευση και σύνταξη κάθε είδους σύμβασης και καλύπτοντας πάσης φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές, εγχώριες και διεθνείς.

Διαθέτουμε συνεργάτες με εκτεταμένη εμπειρία σε κάθε θέμα εμπορικού – εταιρικού δικαίου, οι οποίοι έχουν διαπραγματευτεί και συντάξει πλήθος συμβάσεων με σημαντικά οικονομικά αντικείμενα. Ενδεικτικά, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού δικτύων εμπορίας και διανομής, συμβάσεων παροχής τεχνογνωσίας (Know-how), αγοράς και πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, δικαιόχρησης, διαφήμισης, marketing, μεσιτείας, διανομής, προμηθειών αγαθών/υπηρεσιών, παραγωγής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χορηγιών, κεφαλαιαγοράς, ανταγωνισμού, προστασίας καταναλωτή, κ.α.

Είμαστε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της συναλλακτικής ασφάλειας των εντολέων μας, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα δικαστικών διενέξεων και απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια στην ομαλή επίτευξη των στόχων τους.

Τέλος, παρέχουμε υπηρεσίες σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας μέσω της αποτελεσματικής και εποικοδομητικής νομικής υποστήριξής τους σε σύνθετες συναλλαγές χάρη στην βαθιά νομική παράδοση και γνώση της ομάδας μας, αλλά και μέσω της παροχής υπηρεσίας “μίας στάσης” (one stop shop) με εξεύρεση νομικών λύσεων σε ζητήματα κάθε τομέα δικαίου που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση και των πλέον σύνθετων εμπορικών συμβάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τη συνδρομή ενός ανεπτυγμένου και αποτελεσματικού διεθνούς δικτύου συνεργατών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Σύσταση, οργάνωση και συνολική εποπτεία κάθε τύπου εταιρειών (α.ε., ε.π.ε., ι.κ.ε., ε.ε., ο.ε., α.μ.κ.ε. κλπ.), ομίλων επιχειρήσεων, εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων και απαιτήσεων (holding companies), επιχειρήσεων και κάθε μορφής επιχειρηματικής συνεργασίας (private equity/hedge funds, crowdfunding, listing/delisting, SPVS),

Σύνταξη και τήρηση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων, Συνελεύσεων, Πρακτικών Διαχείρισης, σύνταξη και επιμέλεια διαδικασίας τροποποιήσεων καταστατικών και εναρμόνισής τους με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο, αυξήσεις/μειώσεις μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου, εταιρικούς μετασχηματισμούς (Μ&Α, μετατροπές, συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις κλπ), εξυγίανση – αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, σχέσεις τους με εποπτικές αρχές (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επιτροπή Σημάτων, ΓΕΜΗ – «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ», Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Συνήγορος Καταναλωτή κλπ).

Προετοιμασία και διενέργεια του νομικού ελέγχου εταιρικών και εμπορικών συναλλαγών (due diligence)

Διαπραγματεύσεις και κατάρτιση ειδικών εμπορικών συμβάσεων (μισθώσεως , πωλήσεως, συνεργασίας, μεταβιβάσεων μετοχών – εταιρικών συμμετοχών, συμβάσεων δικαιόχρησης franchising, leasing, factoring κ.λ.π.

Συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και μετοχών,

Παροχή συμβουλών για στρατηγικές σε συμβατικές διαπραγματεύσεις,
Σύνταξη και έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εταιριών και εν γένει νομικός έλεγχος – εποπτεία των εταιριών.

Σύνταξη εταιρικών συμβάσεων και εξωεταιρικών συμφωνιών (shareholders agreement),

Υποστήριξη και παροχή νομικών συμβουλών σε εταίρους, μετόχους, διαμεσολάβηση για την λύση εταιρικών διαφορών,

Σύνταξη αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης και διαμεσολάβησης, διαδικασία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

Σύνταξη αιτήσεων και επιμέλεια ένταξης στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (πρώην νόμος Κατσέλη – νυν πτωχευτικό δίκαιο φυσικών προσώπων)

Tο γραφείο μας εξειδικεύεται στην κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων (οργάνωση φακέλου και απαραίτητων δικαιολογητικών, υποβολή αιτήσεως, υποστήριξη ανακοπών ενώπιον της επιτροπής σημάτων, επιτροπής ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου).

STARTUPS

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ομάδα μας, παρέχει επίσης ολιστικές συμβουλές επί νεοσύστατων επιχειρήσεων και αναδυόμενων εταιρειών αναφορικά με την επιχειρηματική τους δομή και τις συμβάσεις τους εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και πόρους έτσι ώστε να συμβάλουμε στην αποτελεσματική και κερδοφόρα ανάπτυξη  των εταιριών αυτών.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενήμερες για τους τύπους της πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να χρησιμοποιήσουν στις επιχειρήσεις τους και να εξετάσουν με στρατηγική την επιδίωξη κατοχύρωσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων

και γενικότερα την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο πολλών νεοσύστατων επιχειρήσεων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μπορούμε να συμβουλεύσουμε και εξεύρουμε για τις νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις εταιρείες, διάφορες μεθόδους χρηματοδότησης, μέσω χρέους ή ιδίων κεφαλαίων (debt or equity/debt to euity), όπου καθένα από αυτά μπορεί να είναι κατάλληλο σε διαφορετικά στάδια κατά την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Επίσης, μέσα από την οικοδόμηση ενός χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας και εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, επιτυγχάνουμε την αύξηση της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους κεφαλαίου.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ (M&As)

Η ομάδα μας μπορεί να παρέχει συμβουλές επί της δημιουργίας αποδοτικής εταιρικής δομής, διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συγχωνεύσεων, εξαγορών, μοχλευμένες αγοραπωλησίες, πρόσκληση υποβολής προσφοράς  και ιδιωτικές συναλλαγές.

Η ομάδα μας, έχει δεσμευτεί στο να βοηθήσει τις νεοσύστατες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς επίτευξη επιχειρηματικών στρατηγικών, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα διαφάνειας και να χτίσουν την αξιοπιστία τους με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

CONTACT PIERROU ATTORNEYSΚαλέστε μας σήμερα, ή αφήστε ένα μήνυμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

  https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
  Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
  Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
  Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
  210 321 9797-8

  Ακολουθήστε μας:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

  Copyright © Pierrou Attorneys 2021

  error: Content is protected !!
  Αρέσει σε %d bloggers: