ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση

Η ομάδα μας έχοντας στο ενεργητικό της σημαντικότατες αποφάσεις τόσο της Τακτικής Ολομέλειας όσο και της Ολομέλειας Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και σημαντικότατες αποφάσεις σε όλους τους βαθμούς των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας και έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., Δήμους κλπ) αναλαμβάνει αποδεδειγμένα με αποτελεσματικότητα την πλήρη και ολοσχερή νομική υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών ή διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης.

Ειδικότερα, αντικείμενο απασχόλησης του γραφείου μας αποτελεί η ολοσχερής και ολοκληρωτική νομική κάλυψη ζητημάτων και διαφορών που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο όπως φορολογικά ζητήματα, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων, την σύνταξη και κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς επίσης την προετοιμασία του εκάστοτε φακέλου και την εκπροσώπηση στα ανωτέρω Δικαστήρια. Οι συνεργάτες μας γνωρίζουν σε βάθος την πολυσχιδή νομολογία του Διοικητικού Δικαίου και είναι σε θέση να σχεδιάσουν στρατηγικά τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπροσώπησης του εντολέα τους ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Ακυρωτικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των διοικητικών Εφετείων όλης της χώρας

– Διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

– Διοικητικές Διαφορές ουσίας ενώπιον όλων των Διοικητικών Πρωτοδικείων, Εφετείων όλης της χώρας και του Συμβουλίου της Επικρατείας (αναιρετική διαδικασία)

– Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών

– Διοικητικά πρόστιμα

– Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία

– Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια

– Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις

– Δικαιώματα πολίτη

ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Πέρα από την πολυετή δικαστηριακή και πρακτική εμπειρία των δικηγόρων μας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ομάδα μας έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στη σύνταξη νομοθετικών διατάξεων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό δημόσιων οργανισμών και φορέων σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, όπως επίσης και με τη θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας. Το πελατολόγιό μας συμπεριλαμβάνει δημόσιες αρχές και φορείς, ΔΕΚΟ, πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ομάδα μας έχει ειδική εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ως αυτοτελή κλάδο δικαίου. Ειδικότερα ειδικευόμαστε:

Στην παροχή νομικών υπηρεσιών τόσο σε αναθέτουσες Αρχές όσο και σε υποψήφιους αναδόχους (οικονομικούς φορείς), αφενός κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, αφετέρου κατά την εκπροσώπηση τους σε δικαστικές διαφορές.

Στη νομική επεξεργασία εγγράφων δημόσιας σύμβασης (τεύχη διακηρύξεων, πρακτικά διαγωνισμών, συμβάσεις κ.λπ.).

Στην παροχή γνωμοδοτικών νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Στην επίλυση νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε οιοδήποτε στάδιο διαγωνιστικών διαδικασιών, στην υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών ενόψει ενστάσεων ή προσφυγών, καθώς επίσης και κατά τη συμβατική διάρκεια των έργων.

Αναφορικά δε με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που εκτελούνται σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ειδικευόμαστε:

Στην παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών και νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων σε Αναθέτουσες Αρχές για τις επιμέρους ενέργειες και δαπάνες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις τόσο του ν. 4314/2014 όπως ισχύει, την ισχύουσα ΥΠΑΣΥΔ, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και τις λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις (εγκυκλίους κ.λπ) των αρμόδιων θεσμικών και διαχειριστικών αρχών, στο νομικό έλεγχο των διαχειριστικών εγγράφων (εκθέσεων προόδου, δελτίων δηλώσεων δαπανών κ.λπ), στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Τονίζεται ότι η εξειδικευμένη νομική υποστήριξη της ομάδας μας λαμβάνει υπόψη το ιδιαιτέρως πολύπλοκο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την ΥΠΑΣΥΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του προγράμματος, η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος επιβολής τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Εκπροσωπούμε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα για την άσκηση ενδίκων μέσων και ενστάσεων κατά περιβαλλοντικών ρυθμίσεων καθώς και κατά σχεδίων πόλεως και πολεοδομικών μελετών, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, πράξεων εφαρμογής, πράξεων προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεων, οικοδομικών αδειών, αλλά και για τον προσδιορισμό αποζημίωσης επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.

CONTACT PIERROU ATTORNEYSΚαλέστε μας σήμερα, ή αφήστε ένα μήνυμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

  https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
  Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
  Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
  Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
  210 321 9797-8

  Ακολουθήστε μας:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

  Copyright © Pierrou Attorneys 2021

  error: Content is protected !!
  Αρέσει σε %d bloggers: