ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

13 Σεπτεμβρίου 20160

ath-efeteioΑίτηση αναστολής κατά αποφάσεως της Επιτροπής Προσφυγών Ασύλου – Αναγνώριση της αιτούσας αλλοδαπής ως πολιτικού πρόσφυγα – Χορήγηση ασύλου [Απόφαση Δ.Εφ.Αθηνών 29/2016 σε Συμβούλιο (Ακυρωτικός Σχηματισμός)]

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα επέλθει ανεπανόρθωτη ή δύσκολα επανορθώσιμη βλάβη στην αιτούσα, έστω και αν στη συνέχεια ήθελε ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως κατά της αυτής πράξεως, λόγω της επαπειλούμενης σύλληψής της εξαιτίας της συμμετοχής της σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι από την από 28-10-2014 έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας προκύπτει ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας είναι εχθρική στην διαφωνία, προβαίνει σε αυθαίρετες συλλήψεις και κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγορίας προκειμένου να καταστείλει τους διαφωνούντες , προβαίνει σε ευρεία χρήση βασανιστηρίων ή άλλων μεθόδων απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης σε πραγματικούς ή φερόμενους ως αντιφρονούντες, τα αποτελέσματα δε της καταστολής εκδηλώνονται συχνά σε μεγάλη κλίμακα στον τόπο καταγωγής της αιτούσας. Κατ’ ακολουθία αυτών και ενόψει του ότι η Διοίκηση με το έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο δεν επικαλείται σπουδαίους λόγους, που να επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση προς αποτροπή τυχόν δυσεπανόρθωτης βλάβης της αιτούσας σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής της από την Ελλάδα και επιστροφής της στην Αιθιοπία.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό (ν.4326/2015) [Απόφαση Δ.Εφ.Αθηνών 51/2016 σε Συμβούλιο (Ακυρωτικός Σχηματισμός)]

Αίτηση αναστολής κατά αποφάσεως Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος Π.Α.Ε: α) πρόστιμο και β)απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων. Η πράξη της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως αποβλέπουσα προδήλως, ως εκ του σκοπού της, στην θεραπεία εντόνου δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου εν προκειμένω στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και ειδικότερα στην ανάγκη προστασίας των αγαθών της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, των αστυνομικών και των λοιπών παραγόντων ενός ποδοσφαιρικού αγώνα δεν είναι, καταρχήν, δεκτική αναστολής. Σταθμίζοντας περαιτέρω, το Δικαστήριο τη βλάβη, την οποία επικαλείται ότι θα υποστεί η αιτούσα από την άμεση εκτέλεση της ανωτέρω πράξεως, συνισταμένη κατ’ αυτήν, σε οικονομική ζημία (απώλεια εσόδων από την διάθεση εισιτηρίων κλπ) καθώς και ηθική-επαγγελματική βλάβη από την στέρηση της συμπαράστασης οργανωμένης μερίδας των οπαδών της, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος χορηγήσεως της ζητούμενης αναστολής, ούτε λήψεως άλλου μέτρου (άρθρο 52 παρ.8 του π.δ/τος 18/1989) προς τον σκοπό διαθέσεως εισιτηρίων.

Αίτηση αναστολής κατά αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης [Απόφαση Δ.Εφ.Αθηνών 51/2016 σε Συμβούλιο (Ακυρωτικός Σχηματισμός)]

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση της αιτούσας, το γεγονός ότι στις Οικονομικές της Καταστάσεις, κατά τη σύνταξη των οποίων ελήφθη υπόψη το ένδικο πρόστιμο, συνομολογείται η οικονομική ευρωστία της, το ότι τα στοιχεία της προσκομισθείσας  γνωμάτευσης της KPMG δεν είναι  πλήρως αντιπροσωπευτικά για την αποτύπωση της οικονομικής κατάστασής της και συνεκτιμώντας τους ισχυρισμούς της Ε.Α.,  το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα τρίτων, κρίνει, ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, με την καταβολή από την αιτούσα ολοκλήρου του ποσού του ένδικου προστίμου, θα προξενήσει σε αυτήν δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής και, για το λόγο αυτό, δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής και διατάσσει: Α) να ανασταλεί η είσπραξη μέρους του ένδικου προστίμου μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής της αιτούσας, Β) να ανασταλεί η είσπραξη ετέρου μέρους του ένδικου προστίμου ποσού, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω προσφυγής, υπό τους εξής όρους : α. της διασφάλισης της απαίτησης της καθής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τον ορισμό ως  προϋπόθεσης ισχύος της αναστολής του ανωτέρω ποσού – της κατάθεσης στην καθής Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης σε αυτή, εγγυητικής επιστολής ίδιου ποσού, πληρωτέας σε πρώτη ζήτηση, αναγνωρισμένης  στην Ελλάδα Τράπεζας, και β. της τήρησης από την αιτούσα  των υποχρεώσεων που της τέθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση, άλλως  θα παύει άμεσα η αναστολή του ανωτέρω ποσού του ένδικου προστίμου. Η κρινόμενη αίτηση απορρίπτεται για το λοιπό ποσό του ένδικου προστίμου, το οποίο πρέπει να καταβληθεί άμεσα.

Πηγή: adjustice.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: