ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝόμος 4428/2016 – Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής

24 Οκτωβρίου 20160

ektΝόμο του Κράτους αποτελεί  (Νόμος 4428/2016) η Πολυμερής Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Η Συμφωνία προβλέπει ότι η Ελλάδα, όπως και οι λοιπές συμμετέχουσες στη Συμφωνία χώρες, θα λαμβάνει από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αυτομάτως θα ανταλλάσσει με τους εταίρους (που συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών), κατά περίπτωση, σε ετήσια βάση, χρηματοοικονοµικές πληροφορίες σχετικά με όλους τους Δηλωτέους Λογαριασμούς, που προσδιορίζονται από τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα στη βάση κοινών κανόνων.

Στις πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, τα μερίσματα, το υπόλοιπο λογαριασμού, τα έσοδα από ορισµένα ασφαλιστικά προϊόντα, τα έσοδα από πωλήσεις χρηµατοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε λογαριασμό ή πληρωμές που γίνονται σε σχέση με το λογαριασμό.

Ο όρος «Δηλωτέος Λογαριασμός» σημαίνει λογαριασµούς που τηρούνται από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανοµένων των καταπιστευμάτων (trusts) και των ιδρυμάτων.

Ως προς τον προσδιορισµό των Δηλωτέων Λογαριασμών γίνεται διάκριση μεταξύ Ατομικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Οντοτήτων, καθώς και διάκριση μεταξύ Προϋπαρχόντων και Νέων Λογαριασμών, αναγνωρίζοντας ότι είναι πιο δύσκολο και δαπανηρό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα να λάβουν πληροφορίες από τους υφιστάµενους δικαιούχους λογαριασμού σε σχέση με το να ζητούν τέτοιες πληροφορίες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού.

Ως Προϋπάρχοντες Λογαριασμοί νοούνται οι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί που τηρούνται σε Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύµατα κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015.

Για Προϋπάρχοντες Ατομικούς Λογαριασμούς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύµατα απαιτούνται να επανεξετάσουν λογαριασμούς χωρίς εφαρμογή οποιουδήποτε κατώτατου ορίου.

Οι κανόνες διακρίνουν μεταξύ Λογαριασμών Υψηλότερης Αξίας (λογαριασμός με συνολικό υπόλοιπο ή αξία που υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ) και χαμηλότερης αξίας (λογαριασμός με συνολικό υπόλοιπο ή αξία που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ).

Στην περίπτωση Λογαριασμών Χαμηλότερης Αξίας, οι κανόνες προβλέπουν τη διενέργεια του ελέγχου διεύθυνσης μόνιµης κατοικίας ή άλλως προβλέπουν ότι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα θα χρειαστεί να προσδιορίσουν την κατοικία του Δικαιούχου Λογαριασμού στη βάση της εξεύρεσης σχετικών ενδείξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: