ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα: ενισχυμένη προστασία για τις διατλαντικές ροές δεδομένων

20 Ιουλίου 20160

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα: ενισχυμένη προστασία για τις διατλαντικές ροές δεδομένων

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2016

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα.

Το νέο αυτό πλαίσιο προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε προσώπου στην ΕΕ κατά τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ και παρέχει επίσης νομική σαφήνεια στις επιχειρήσεις που βασίζονται στις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Andrus Ansip, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα εγκρίναμε τη νέα ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, με την οποία θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μας και θα παρέχεται σαφήνεια για τις επιχειρήσεις. Έχουμε εργαστεί σκληρά, από κοινού με όλους τους εταίρους μας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, για να επιτύχουμε κατάλληλη συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Οι ροές δεδομένων μεταξύ των δύο ηπείρων είναι σημαντικές για την κοινωνία και την οικονομία μας. Διαθέτουμε πλέον ένα ισχυρό πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται υπό τους καλύτερους και ασφαλέστερους όρους».
Η κ. Věra Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτελεί ένα νέο ισχυρό σύστημα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ευρωπαίων πολιτών και την παροχή ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις. Προβλέπει ενισχυμένα πρότυπα για την προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται καλύτερα, διασφαλίσεις όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης και διευκολύνεις της προσφυγής των φυσικών προσώπων σε περίπτωση καταγγελιών. Το νέο πλαίσιο θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων τους πέραν από τον Ατλαντικό. Εργαστήκαμε από κοινού με τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τις αντίστοιχες αρχές των ΗΠΑ για να αρχίσει να εφαρμόζεται συμφωνία με τα υψηλότερα πρότυπα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ευρωπαίων πολιτών».
Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
Αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα: στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα προβαίνει σε τακτικές επικαιροποιήσεις και επανεξετάσεις των συμμετεχουσών εταιρειών, για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες τηρούν τους κανόνες που υπέβαλαν οι ίδιες. Οι επιχειρήσεις των οποίων η πρακτική δεν συμμορφώνεται, αντιμετωπίζουν κυρώσεις και διαγραφή από τον κατάλογο. Με τη θέσπιση αυστηρότερων όρων για την περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους θα εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση διαβίβασης από εταιρεία που καλύπτεται από την ασπίδα προστασίας.
Σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν την ΕΕ ότι η πρόσβαση των δημόσιων αρχών για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας υπόκειται σε σαφείς περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης. Κάθε πολίτης της ΕΕ θα επωφεληθεί επίσης, για πρώτη φορά, από μηχανισμούς έννομης προστασίας στον τομέα αυτό. Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει τη μαζική και χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα. Το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διευκρίνισε περαιτέρω ότι η μαζική συλλογή δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη και συγκεκριμένη. Αναλύει τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση των δεδομένων υπό τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει θεσπίσει δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών για τους Ευρωπαίους μέσω μηχανισμού συνηγόρου του πολίτη στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων: Οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι έχει γίνει κατάχρηση των δεδομένων του στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας θα επωφελείται από διάφορους προσιτούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Στην ιδανική περίπτωση, η καταγγελία θα εξετάζεται από την ίδια την εταιρεία· ή θα παρέχεται δωρεάν εναλλακτική επίλυση διαφορών. Τα πρόσωπα μπορούν επίσης να απευθυνθούν και στις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι καταγγελίες πολιτών της ΕΕ Εάν δεν διευθετηθεί μια υπόθεση με άλλα μέσα, θα υπάρχει μηχανισμός διαιτησίας ως έσχατη λύση. Η δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ θα αναληφθεί από συνηγόρου του πολίτη ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.
Ετήσιος μηχανισμός κοινής επανεξέτασης: μέσω του μηχανισμού θα παρακολουθείται η λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, κυρίως η τήρηση των δεσμεύσεων και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή εθνικούς εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων, θα προβαίνουν στην επανεκτίμηση. Η Επιτροπή θα κάνει χρήση όλων των άλλων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης και θα δημοσιεύσει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Μετά την υποβολή του σχεδίου ασπίδας προστασίας της ιδιωτικότητας τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή βασίστηκε στις γνώμες των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων (ομάδα εργασίας του άρθρου 29) και του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων, καθώς και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνει ορισμένες συμπληρωματικές διευκρινίσεις και βελτιώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ συμφώνησαν κυρίως σχετικά με πρόσθετες διευκρινίσεις για τη μαζική συλλογή δεδομένων, την ενίσχυση του μηχανισμού του συνηγόρου του πολίτη και πιο ρητές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα όρια για τη διατήρηση και τις περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων.
Επόμενα βήματα: Η «απόφαση περί επάρκειας» θα κοινοποιηθεί σήμερα στα κράτη μέλη και θα αρχίσει να ισχύει αμέσως. Από την πλευρά των ΗΠΑ, το πλαίσιο ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο (Federal Register), το αντίστοιχο της Επίσημης Εφημερίδας μας. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα αρχίσει να χρησιμοποιεί την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας. Όταν οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν το πλαίσιο και να επικαιροποιήσουν τη συμμόρφωσή τους, θα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου, από την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτικό οδηγό για τους πολίτες στον οποίο θα εξηγούνται τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θεωρεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι κανόνες προστασίας των δεδομένων.
Ιστορικό
Στις 2 Φεβρουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για τις διατλαντικές ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς: την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (IP/16/216). Η Επιτροπή παρουσίασε τα κείμενα του σχεδίου απόφασης στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Μετά τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (αρχές προστασίας των δεδομένων) στις 13 Απριλίου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης στις 12 Ιουλίου 2016.
Η ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτυπώνει τις απαιτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015, με την οποία κήρυξε άκυρο το παλαιό πλαίσιο ασφαλούς λιμένα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: