ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝΟΜΟΛΟΓΙΑΕκτελεστός χαρακτήρας της Ατομικής Ειδοποίησης χρεών της ΔΟΥ – Απόρριψη αναστολής λόγω εκπρόθεσμης άσκησης ανακοπής (ΔΠρΑθ2564/2016 – Τμήμα 24Αο Μονομελές, σε Συμβούλιο)

10 Νοεμβρίου 20160

815787

Το Δικαστήριο απέρριψε αίτηση, με την οποία ζητείτο, καθ’ ερμηνεία του σχετικού δικογράφου, η αναστολή εκτελέσεως: α) ατομικής ειδοποίησης καταβολής – υπερημερίας χρεών της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με την οποία κλήθηκε ο αιτών να καταβάλει ως προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενος, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας, ταμειακώς βεβαιωθείσες, ληξιπρόθεσμες οφειλές της τελευταίας προς το καθ’ ου και β) των αναγραφόμενων σε συνημμένο στην ως άνω ατομική ειδοποίηση πίνακα ταμειακών βεβαιώσεων των εν λόγω οφειλών.

Αφού ελήφθη υπ’ όψη ότι: α) η ένδικη ατομική ειδοποίηση, εν προκειμένω, διαθέτει εκτελεστό χαρακτήρα και είναι προσβλητή με ανακοπή, με την οποία συμπροσβάλλονται και οι επίμαχες ταμειακές βεβαιώσεις, β) (η ατομική ειδοποίηση) εκδόθηκε υπό την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και νομίμως μπορούσε να κοινοποιηθεί κατά τις διατάξεις του, πράγματι δε τεκμαίρεται ότι κοινοποιήθηκε στις 05-11-2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. β΄ αυτού, ήτοι δεκαπέντε ημέρες μετά την αποστολή, στις 21-10-2015, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή αυτής στην τελευταία δηλωθείσα κατοικία του αιτούντος στην ημεδαπή, γ) ο αιτών δεν αμφισβητεί την, κατά τα ανωτέρω, τεκμαιρόμενη νόμιμη κοινοποίηση της ένδικης ατομικής ειδοποίησης σε αυτόν κατά την ως άνω χρονολογία (05-11-2015) ούτε με το δικόγραφο της αιτήσεως αναστολής ούτε με εκείνο της ανακοπής, αλλά, αντιθέτως, από το τελευταίο, αντίγραφο του οποίου περιλαμβάνεται στο φάκελο της αιτήσεως αναστολής, προκύπτει ότι έλαβε πλήρη γνώση της ατομικής ειδοποίησης, καθώς και των επίμαχων ταμειακών βεβαιώσεων και δ) από την, κατά την, κατά τα ανωτέρω, κοινοποίηση της εν λόγω ατομικής ειδοποίησης (05-11-2015) μέχρι την κατάθεση ανακοπής κατ’ αυτής στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου (14-01-2016), είχε παρέλθει η τριακονθήμερη προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 220 Κ.Δ.Δ. για την παραδεκτή άσκηση ανακοπής κατ’ αυτής, το Δικαστήριο έκρινε ότι η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί λόγω προδήλως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) άσκησης του κύριου ένδικου βοηθήματος της ανακοπής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: