ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΝΟΜΟΛΟΓΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔιάσπαση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας

13 Δεκεμβρίου 20210

Σχέση διασπώμενης με επωφελούμενη εταιρεία. Καθολική διαδοχή. Νομιμοποίηση της επωφελούμενης σε δίκη ανακοπής με καθ’ης την διασπώμενη. Οι εκκρεμείς  δίκες με διάδικο την διασπώμενη συνεχίζονται αυτοδικαίως με διάδικο την επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως οιονεί καθολική διάδοχος στη θέση της διασπώμενης, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης ούτε να απαιτείται δήλωση για τη συνέχισή της (άρθρο 70 παρ.3 Ν.4601/2019).

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 323/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του παρόντος Πρωτοδικείου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Μαρία Γιαμπαστή.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 09 Ιουνίου 2021, προκειμένου να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

 

Της ανακόπτουσας : Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «E…. Μ…… ΙΚΕ», που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Κ……. του Δήμου Πύργου Ηλείας (θέση «Κ…….» ή «ʼ…….-Σ……..»-Ξενοδοχείο «Ο……..»), ηοποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Α……. Κ…… (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Α.Μ. 0……., γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ. Σ. Αθηνών με αριθμό Η0……../09.6.2021) και κατέθεσε προτάσεις.

 

Της καθής η ανακοπή : Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……. Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «E……….», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ό……… αρ.8, με ΑΦΜ 9……………, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΓΕΜΗ 1…………, νόμιμα εκπροσωπούμενης ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……… E…….. Α.Ε.», με ΑΦΜ 0…………., λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας (άρθρα 16 Ν.2515/1997,  57 παρ. 3 , 59-74 Ν.4601/ 2019 – Ανακοινώσεις για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’ ’αριθμ. 31……. και   31……./20.3.2020), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δ……. Κ……. (Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας, Α.Μ. 0…….., γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Ηλείας με αριθμό Η……../09.6.2021) και κατέθεσε προτάσεις.

 

Η ανακόπτουσα άσκησε κατά της υπ’’ αριθμ.7…../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σ……. Κ……… του Ελ……… και της παρά πόδας αυτής από 12.6.2020 επιταγής προς εκτέλεση την από 17 Ιουνίου 2020 ανακοπή, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει……./17.6.2020 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 25.11.2020. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η υπόθεση αποσύρθηκε και δεν συζητήθηκε, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, δυνάμει της υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 Κ.Υ.Α. Ήδη με την υπ’’ αριθμ.3…../2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηλείας, Προέδρου Πρωτοδικών, κατά τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν.4753/2020 (ΦΕΚ τεύχος Α 227/18.11.2020), νέα δικάσιμος συζήτησης της υπόθεσης ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, η δε αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, με πρωτοβουλία του Γραμματέα, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ότε εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

(α) Με το Ν.4601/2019 ρυθμίζεται ο μετασχηματισμός με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων εταιριών με τον ίδιο ή διαφορετικό τύπο. Με βάση το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4601/2019 οι εταιρικές μορφές που μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν σε διαδικασία εταιρικού σχηματισμού είναι η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη εταιρεία, η κοινοπραξία, η ευρωπαϊκή εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός και η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα που προσιδιάζει σε αυτό και πιο συγκεκριμένα ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες ή μετατρεπόμενες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Ν.4601/2019. Οι βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών που προβλέπει ο Ν.4601/2019 είναι τρείς και συγκεκριμένα η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις ο μετασχηματισμός συντελείται  με και από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, της σύμβασης διάσπασης ως προς την απορροφώμενη εταιρεία και της απόφασης της γενικής συνέλευσης ως προς τη μετατροπή. Στη συγχώνευση δύο ή περισσότερες εταιρείες ενοποιούνται σε μία, κατά τρόπο ώστε ένας φορέας να ασκεί πλέον την επιχείρηση που έως τότε ασκούσαν δύο ή περισσότεροι φορείς. Στη μετατροπή μια εταιρεία μεταβάλει εταιρική μορφή, χωρίς να προηγηθεί λύση της και χωρίς να μεσολαβήσει διαδοχή είτε καθολική είτε ειδική διαδοχή στην περιουσία της (άρθρο 104 Ν.4601/2014). Περαιτέρω στη διάσπαση μεταβιβάζεται με καθολική διαδοχή η περιουσία μιας εταιρείας, που λύεται χωρίς εκκαθάριση, σε δύο τουλάχιστον νεοϊδρυθείσες εταιρείες. Η διάσπαση γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους : α) με απορρόφηση, β) με σύσταση νέας εταιρείας, γ) με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας και δ) με εξαγορά για αε (άρθρα 55 επ. Ν.4601/2019). Οι τρείς μορφές της διάσπασης είναι : α) η κοινή διάσπαση, όταν η διασπώμενη εταιρεία λύεται και μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή σε άλλες εταιρείες, που υφίστανται ή συνιστώνται (επωφελούμενες), το σύνολο της περιουσίας της έναντι της απόδοσης στους μετόχους ή εταίρους της συμμετοχών στις επωφελούμενες, β) η μερική διάσπαση, στην οποία η διασπώμενη εταιρεία, χωρίς να λύεται, μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή σε μία ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, οι δε μέτοχοι ή εταίροι της διασπώμενης εταιρείας λαμβάνουν μετοχές ή εταιρικά μερίδια των επωφελούμενων εταιρειών και καθίστανται μέτοχοι ή εταίροι σε όλες τις μετέχουσες εταιρείες  και γ) η απόσχιση κλάδου, στην οποία η διασπώμενη εταιρεία, χωρίς να λύεται, μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας σε μία ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες, η ίδια δε η διασπώμενη εταιρεία αποκτά τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια της επωφελούμενης εταιρείας και καθίσταται μέτοχος ή εταίρος της και όχι οι μέτοχοι ή εταίροι της διασπώμενης. Κύριο γνώρισμα της απόσχισης κλάδου είναι ότι διαφυλάσσεται η νομική αυτοτέλεια της διασπώμενης εταιρείας. Στην περίπτωση της απόσχισης κλάδου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια που διατίθενται από την επωφελούμενη εταιρεία, δεν αποκτώνται από τους μετόχους ή τους εταίρους της διασπώμενης, αλλά περιέχονται στην ίδια τη διασπώμενη, η οποία καθίσταται μέτοχος ή εταίρος αυτοτελώς ως νομικό πρόσωπο της επωφελούμενης εταιρείας. Η διασπώμενη μεταβιβάζει με καθολική διαδοχή κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας σε μια ή περισσότερες επωφελούμενες εταιρείες και εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς να λύεται. Ως κλάδος δραστηριότητας ορίζεται το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα οποία συνιστούν από οργανωτική άποψη αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα (άρθρο 54 παρ.3 Ν.4601 /2019). Τα έννομα αποτελέσματα της απόσχισης κλάδου, τα οποία επέρχονται από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., είναι τα ακόλουθα : α) η μεταβίβαση κλάδου από τη διασπώμενη στην επωφελούμενη γίνεται με καθολική διαδοχή, β) η διασπώμενη εταιρεία λαμβάνει μετοχές ή εταιρικά μερίδια της επωφελούμενης και καθίσταται μέτοχος ή εταίρος αυτής, γ) η διασπώμενη εταιρεία διατηρεί τη νομική της αυτοτέλεια και συνεχίζει την επιστημονική της δραστηριότητα με τους εναπομείναντες κλάδους, δ) για τις οφειλές ευθύνονται εις ολόκληρον η διασπώμενη εταιρεία και η επωφελούμενη εταιρεία, ε) η επωφελούμενη εταιρεία καθίσταται ενάγουσα ή εναγομένη στις εκκρεμείς δίκες της διασπώμενης ως προς το μεταβιβασθέν τμήμα, χωρίς έτερη διατύπωση ( Ι. Ρόκας, Εταιρείες – Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών του Εμπορικού Δικαίου, 6η έκδοση, 2019, σελ. 17-24, Β.Βύζας, Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου : Δύο ενδιαφέρουσες προσθήκες στο νέο δίκαιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ΔΕΕ, τεύχος 6, Ιούνιος 2019, σελ.820, Δ. Διακόπουλος, Εισαγωγή στο νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών- Μια συνοπτική παρουσίαση του νέου νόμου (Ν. 4601/2019), ΔΕΕ, τεύχος 5, Μάϊος 2019, σελ. 681, Δ. Αυγητίδης, Το νέο Δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, έκδοση 2019).

 

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 1005 ΚΠολΔ με την κατακύρωση, αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα που είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ρητά η αρχή ότι ο πλειστηριασμός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου κτήσεως της κυριότητας και συνεπώς ο υπερθεματιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθ’ ου η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωμα, αποκτώντάς το δυνάμει συμβάσεως, όπως είναι η εκποίηση με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό. Ο υπερθεματιστής από της αποκτήσεως της κυριότητας του μισθίου (άρθρο 1005 ΚΠολΔ) υπεισέρχεται στη μίσθωση αν ο πλειστηριασμός έγινε σε βάρος του εκμισθωτή κυρίου του μισθίου. Ειδικότερα για να υπάρξει υπεισέλευση του νέου κτήτορα στη μισθωτική σχέση, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, η εκποίηση να γίνει από τον κύριο του μισθίου που ήταν συγχρόνως και εκμισθωτής. Αντιθέτως, ο υπερθεματιστής δεν υπεισέρχεται στη μίσθωση, αν ο πλειστηριασμός έγινε σε βάρος του μη εκμισθωτή κυρίου του μισθίου. Συνεπώς, μέσω της κατακύρωσης με την καταβολή και την μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα που είχε ο οφειλέτης κατά ίδιο περιεχόμενο και έκταση αυτοδικαίως (ex lege). Κατά το ίδιο άρθρο, η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης είναι τίτλος εκτελεστός και έναντι αυτών που κατέχουν το ακίνητο στο όνομα του καθ’ ου η εκτέλεση, ανεξάρτητα από το αν η κατοχή στηρίζεται σε εμπράγματη ή ενοχική σχέση. Η νέα εκτέλεση με βάση την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης είναι νέα εκτέλεση, αυτοτελής και ανεξάρτητη από εκείνη που οδήγησε  στον πλειστηριασμό και στην κατακύρωση στον υπερθεματιστή, η οποία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης (ΑΠ 1685/2005, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Κεραμέας/Κονδύλης /Νίκας (-Νικολόπουλος), ΕρμηνείαΚΠολΔ ΙΙ, άρθρο 1005, αρ.6, σελ.1969). Όμως, ειδικά για τα ακίνητα, το άρθρο 1009 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015, θέτει μια σημαντική εξαίρεση, καθώς παραπέμπει στη ρύθμιση του ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 614 ΑΚ), που προστατεύει το ενοχικό δικαίωμα του τρίτου μισθωτή, αν η μίσθωση αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης (προφανώς έναντι των τρίτων) χρονολογίας. Ο υπερθεματιστής στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται να εκτελέσει την κατακυρωτική έκθεση σε βάρος του μισθωτή, εκτός εάν υπάρχει όρος στο μισθωτήριο, ότι η μίσθωση δεν βαρύνει το νέο κτήτορα, σύμφωνα με το άρθρο 614 ΑΚ αναλόγως εφαρμοζόμενο, οπότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση να ανεχθεί τη μίσθωση. Στην τελευταία περίπτωση ή εάν η μίσθωση δεν αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, ο υπερθεματιστής δικαιούται να εκτελέσει την κατακυρωτική έκθεση κατά του μισθωτή, αφού περάσει ένας μήνας ή και δύο από την κοινοποίηση αντιγράφου του απογράφου της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως και επιταγής προς εκτέλεση στο μισθωτή, αναλόγως του γεγονότος ότι η μίσθωση έχει διάρκεια έως ένα χρόνο ή παραπάνω αντίστοιχα. Η διάταξη του άρθρου 1009 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, προστατεύει τον μισθωτή με σκοπό την διατήρηση του διαρκούς χαρακτήρα της μίσθωσης, αποβλέποντας στην ανάγκη να διατηρηθεί η έννομη σχέση μέχρι να φτάσει στη συμφωνημένη λήξη της, παρά την βίαιη λόγω του πλειστηριασμού εκποίηση του μισθίου και μεταβολή του προσώπου του εκμισθωτή. Προσβλέπει στη διατήρηση του συμβατικού δεσμού και στην εξασφάλιση τήρησης των εκατέρωθεν δεσμεύσεων για τον συμφωνημένο χρόνο. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή, το δικονομικό δίκαιο διασώζει την ουσιαστικού δικαίου έννομη σχέση. Εάν ο υπερθεματιστής, κατά παράβαση ή κατά αμφισβήτηση, λόγω π.χ άκυρης μίσθωσης, των όρων του άρθρου 1009, προβεί σε εκτέλεση κατά τους όρους των άρθρων 615 ΑΚ και 1005 παρ. 2 ΚΠολΔ, ο μισθωτής μπορεί να ασκήσει ανακοπή του άρθρου 933 με λόγο την μη εκτελεστότητα του εκτελεστήριου τίτλου επικαλούμενος την εφαρμογή του άρθρου 614 ΑΚ για μίσθωση συναφθείσα πριν την κατάσχεση. Σύμφωνα με την τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 1009 ΚΠολΔ με το Ν.4335/2015, ο υπερθεματιστής ως νέος κτήτορας του ακινήτου έχει πλέον τα ακόλουθα δικαιώματα : α) να καταγγείλει την έννομη σχέση της μίσθωσης χωρίς να υπεισέρχεται σε αυτή κατά τους όρους του άρθρου 614 επ. ΑΚ, β) την δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης, αφού αυτή λυθεί εντός δύο μηνών από την καταγγελία εναντίον του μισθωτή, του υπομισθωτή καθώς και οποιουδήποτε νέμεται ή κατέχει το ακίνητο δυνάμει κάποιας άλλης έννομης σχέσης ή δέσμευσης από αυτή. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης αποτελεί το ακίνητο να ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης. Συνεπώς, αρχικά κρίσιμος χρόνος για την ενεργοποίηση του δικαιώματος καταγγελίας και εκτέλεσης και της συνεπαγόμενης αυτής ενεργητικής νομιμοποίησης του υπερθεματιστή είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού. Η καταγγελία είναι μονομερής, απευθυντέα και αιτιώδης δήλωση βούλησης κατά το ουσιαστικό αστικό δίκαιο, διά της οποίας εκδηλώνεται ρητώς το διαπλαστικό δικαίωμα του υπερθεματιστή να διακόψει την έννομη σχέση της μίσθωσης. Η τροποποίηση του άρθρου 1009 ΚΠολΔ θεσπίζει ως λόγο καταγγελίας της μίσθωσης την καταγγελία λόγω πλειστηριασμού. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα άσκησης του ουσιαστικού δικαιώματος της καταγγελίας μέσω μιας διάταξης δικονομικού δικαίου με δύο βασικές προϋποθέσεις, που τίθενται όχι από τον ΑΚ, ήτοι την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, που οδηγεί στην ενεργητική νομιμοποίηση του υπερθεματιστή ως νέου κυρίου προς άσκηση της καταγγελίας, και την άσκηση στο μίσθιο επιχειρηματικής δραστηριότητας εκ μέρους του μισθωτή. Η ριζική αναδιατύπωση του άρθρου 1009 ΚΠολΔ υπήρξε αποτέλεσμα της συχνής καταστρατήγησής του στην πράξη. Ο νομοθέτης προστατεύει μόνο τη μίσθωση που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, γιατί μόνο τότε είναι βέβαιο ότι πρόκειται για μίσθωση πριν από την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό, και που άρα είναι άξια προστασίας, αφού δεν αποκλείεται η κατάρτιση προχρονολογημένου ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο Ν. 4335/2015 έχει περιλάβει στις μεταβατικές του διατάξεις στο άρθρο 9 τέσσερις γενικότερης ισχύος διατάξεις διαχρονικού δικαίου (άρθρο 9 παρ. 1 – 4) και μια σειρά ρυθμίσεων σε επιμέρους ειδικότερα ζητήματα (άρθ. 9 παρ. 5 – 17). Ως προς την εκτέλεση προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 : « Οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 01.01.2016. Ομοίως οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο όγδοο του παρόντος ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ ΚΠολΔ) εφαρμόζονται σε πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου ένατου του παρόντος ». Στην αναγκαστική εκτέλεση το άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 4335/2015 εισάγει διαχρονικού δικαίου διάταξη καθόλα όμοια με το άρθρο 50 παρ.1 ΕισΝΚΠολΔ. Το άρθρο 50 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ ορίζει ότι, oι σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις εκτελέσεις που αρχίζουν από την εισαγωγή του, καθιερώνοντας τον κανόνα του ενιαίου της εκτελεστικής διαδικασίας, καίτοι στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης εφαρμογή βρίσκει η αρχή της αυτοτέλειας της διαδικαστικής πράξης. Ως πρώτη δε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης ορίζεται ρητά η επίδοση της επιταγής στον καθού. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 50 ΕισΝΚΠολΔ ορίζει ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 1000 και 1009 έως 1012 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στις εκτελέσεις που έχουν ήδη αρχίσει πριν από την εισαγωγή του». Επομένως, ο νομοθέτης εισάγοντας τη διάταξη του άρθρου 1009 με τον ΚΠολΔ προέβλεψε, ότι η μίσθωση δεσμεύει τον υπερθεματιστή υπό τους όρους των άρθρων 614 επ. ΑΚ και διασφάλισε την εφαρμογή του, κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 50 παρ. 1, και στις περιπτώσεις εκτελέσεων που άρχισαν πριν την εισαγωγή του ΚΠολΔ. Επομένως, κατά τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4335/2015, εάν η εκτελεστική διαδικασία ξεκίνησε μετά την 01.01.2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4335/2015. Συνεπώς δεν προβλέπεται αντίστοιχη εξαίρεση με αυτή που ορίζεται στο 50 παρ. 2 του ΕισΝΚΠολΔ. Από την γραμματική ερμηνεία της μεταβατικής διάταξης της παρ.3 του άρθρου 9 Ν.4335/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του ΕισΝΚΠολΔ συνάγεται ότι το άρθρο 1009 ΚΠολΔ, υπό την νέα διατύπωση, δεν εφαρμόζεται στις εκκρεμείς εκτελέσεις, δηλαδή σε όσες η επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε πριν την 01η.01.2016. Από τις ίδιες δε διατάξεις συνάγεται ότι η εκτέλεση για την αποβολή του μισθωτή, η οποία θα λάβει χώρα μετά την καταγγελία της μίσθωσης του επιχειρηματικού ακινήτου, θα ρυθμίζεται συναφώς από τις διατάξεις του Ν.4335/2015, αφού θα πρόκειται για μια νέα αναγκαστική εκτέλεση. Με βάση τα ανωτέρω, η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης ρητά ανάγεται από το νόμο σε τίτλο εκτελεστό, ο οποίος στηρίζει νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία ο υπερθεματιστής επιδιώκει να αποκτήσει, πέρα από την κυριότητα του πράγματος, που έχει ήδη αποκτήσει με τη μεταγραφή, και την κατοχή του. Με τη λήψη απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, η οποία συντάσσεται στο αντίγραφο απογράφου της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως, αρχίζει η κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ νέα και αυτοτελής διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά της οποίας επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ (ΕφΛαρ 431/2019 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, όπου περαιτέρω εκτενείς παραπομπές σε νομολογία και θεωρία, Χατζηιωάννου, Το διαχρονικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τους Ν.4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018, ΕΠολΔ 2017, 587 επ.).

 

(γ) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 και 933 ΑΚ προκύπτει ότι η εκτέλεση είναι καταχρηστική, όταν υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού, ασκούμενου του σχετικού δικονομικού δικαιώματος με κακοβουλία, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη ή όταν η άσκηση της αντίστοιχης αξίωσης χωρεί κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την άσκησή του να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας. Εφόσον δε η αντίθεση στα αντικειμενικά όρια που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ αναφέρεται στην εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωμά του, με την επιδίωξη εκτελέσεως δια τίτλου τυπικώς μεν έγκυρου, ο οποίος, όμως, επιτεύχθηκε αντιθέτως προς το άρθρο 281ΑΚ, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ 1α του ΚΠολΔ. Αν όμως η αντίθεση στα κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ αφορά στην απαίτηση ή στη διαδικασία της εκτελέσεως, ο λόγος της ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1β` του ΚΠολΔ, δηλαδή ως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως (ΟλΑΠ 12/2009, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 311/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 261/2017, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

 

(δ) Σύμφωνα με το άρθρο 249 του ΚΠολΔ, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας, που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς, σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο, ή από ζήτημα, που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση, που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Αν η διοικητική αρχή δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με την υπόθεση, το δικαστήριο ορίζει προθεσμία, μέσα στην οποία ο διάδικος οφείλει να προκαλέσει με αίτηση την ενέργεια της αρχής. Παρά τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, η οποία αναφέρεται σε αναβολή της συζήτησης, πρόκειται περί αναστολής της δίκης (ΑΠ 215/1999, ΕλλΔνη 40. 635, ΕφΑθ 1147/2012, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Από τη διατύπωση και την έννοια της διατάξεως αυτής, που έχει θεσπισθεί για να αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων και για την εναρμόνιση της δικαστικής κρίσης σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ώστε να επιτευχθεί η ορθή εκτίμηση της διαφοράς (ΑΠ 400/2014 τ.ν.π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2066/1984 ΝοΒ 33.1161, ΕφΑΘ 370/1993 ΕλλΔνη 1994. 492) και η κατά ταυτόσημο τρόπο επίλυση αυτής (ΕφΑΘ 6470/1991 ΕλλΔνη 1993. 910), αλλά και για την οικονομία της δίκης, εκεί όπου δεν βοηθάει η ένσταση της εκκρεμοδικίας, προκύπτει ότι εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή ή να προχωρήσει περαιτέρω στην έρευνα της διαφοράς, όταν για το ίδιο θέμα υπάρχει άλλη πολιτική δίκη εκκρεμής ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθμού, μεταξύ των αυτών ή διάφορων προσώπων (ΑΠ 2066/1984, ΝοΒ 33. 1161, ΕφΑΘ 370/1993, ΕλλΔνη 1994. 492). ʼλλωστε, η ευχέρεια του δικαστηρίου υπάρχει και όταν η διάγνωση της διαφοράς, που εκκρεμεί ενώπιον του, εξαρτάται ολικά ή μερικά από την επίλυση κάποιου ζητήματος, το οποίο αποτελεί αντικείμενο άλλης δίκης ενώπιον του αυτού ή άλλου δικαστηρίου ανεξαρτήτως βαθμού, μεταξύ των ίδιων ή διαφορετικών προσώπων, και εμφανίζεται ως προδικαστικό ζήτημα αυτής, δηλαδή συναρτάται με κάποια έννομη σχέση, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την γέννηση ή την εξακολούθηση της ισχύος του επίδικου δικαιώματος και προβλέπεται ακόμα ότι αυτή η αυτοτελής, στη δεύτερη δίκη, διάγνωση του προδικαστικού ζητήματος θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα και έτσι θα συντελέσει στη διευκόλυνση ή επιτάχυνση της πορείας της δίκης που θα πρέπει να αναβληθεί (ΕφΑΘ 5097/1993, ΕλλΔνη 35. 1131, ΕφΑΘ1436/1979, ΝοΒ 28. 522). Πρέπει πάντως η άλλη δίκη να είναι εκκρεμής, δηλαδή να έχει τουλάχιστον κατατεθεί το δικόγραφο της αγωγής ή να έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο (Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 249, αριθμ.2, σελ. 249).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι συστάθηκε το 2014, καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 29.4.2014, έχει έδρα το Κ……. Ηλείας και από τις 08.4.2014 λειτουργεί στο χώρο που αρχικά της παραχώρησε η εταιρεία με την επωνυμία «Ο…….. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Α………. ΟΔ.Δ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ότι την 01η.3.2016 συνήφθη μεταξύ της ανακόπτουσας και της ανωτέρω εταιρείας μίσθωση με διάρκεια έως τις 31.12.2016 ενώ στις 16 .12.2016 συνήφθη νέο ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης της μίσθωσης με διάρκεια από τις 16.01.2017 έως τις 31.12.2023, με ετήσιο μίσθωμα ύψους 24.000,00 ευρώ αναπροσαρμοζόμενο έως το ποσό των 29.040,00 ευρώ. Ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 η ανακόπτουσα κοινοποίησε το μισθωτήριο στην εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα E……. E……… Α.Ε.», η οποία αναδείχθηκε υπερθεματίστρια του μισθίου στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που διενεργήθηκε στις 03.5.2019. Ότι η ανακόπτουσα λειτουργεί εποχικά κατά τους μήνες από Απρίλιο έως και Οκτώβριο εκάστου έτους ενώ, παρά την αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας covid-19, το ξενοδοχείο της για τους μήνες από Ιούλιο έως Οκτώβριο 2020 είχε δεκάδες κρατήσεις. Ότι η ανακόπτουσα απασχολεί ήδη δεκαπέντε εργαζομένους και αναμένεται η πρόσληψη δεκαπέντε επιπλέον ατόμων για να καλυφθούν οι ανάγκες του καταλύματός της. Περαιτέρω η ανακόπτουσα εκθέτει ότι με την υπ’αριθμ.19……./2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Αντωνίου Αντωνόπουλου και με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EurobankErgasias» επιβλήθηκε, δυνάμει της υπ’αριθμ.949/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία φέρει εκτελεστήριο τύπο και αριθμό απογράφου 93…./2016, αναγκαστική κατάσχεση στο μίσθιο ακίνητο, ιδιοκτησίας τότε της εκμισθώτριας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο….. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΡ…….. ΟΔ.Δ…………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι σε ένα ξενοδοχείο κείμενο στη θέση «Κ……» ή «ʼ…….-Σ……..» του δημοτικού διαμερίσματος Κ……… του Δήμου Πύργου Ηλείας, επί αγροτεμαχίου επιφάνειας 8.129,27 τ.μ. Ότι με την υπ’αριθμ.69……/03.5.2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και πράξη κατακύρωσης τηςΣυμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπ…….. Κ………. του Ε.………… το ως άνω εκπλειστηριασθέν ακίνητο κατακυρώθηκε στην επισπεύδουσα δανείστρια «Τράπεζα E……. E…….. Α.Ε.». Ότι η επισπεύδουσα – υπερθεματίστρια γνώριζε την ανωτέρω μίσθωση, καθώς η εκμισθώτρια είχε ασκήσει την κατά το άρθρο 954 παρ.4 ΑΚ από 12.9.2018 ανακοπή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθμ.1…./2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με την οποία διορθώθηκε η τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 750.000,00 ευρώ. Ότι στα πλαίσια της ανακοπής αυτής η εκμισθώτρια από τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε θέσει υπόψη της καθής ότι το ακίνητο ήταν μισθωμένο. Ότι το εν λόγω ακίνητοεκπλειστηριάστηκε στις 03.5.2019, ύστερα από την από 27.3.2019 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού του πληρεξουσίου Δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E…….. E……… Α.Ε.», με τιμή πρώτης προσφοράς ύψους 544.895 ευρώ, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’αριθμ.4…../2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί της από 01ης.02.2019 αιτήσεως της καθής, χωρίς να παραστεί στη συζήτηση η εκμισθώτρια εταιρεία με την επωνυμία «Ο……… ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΡ……….. ΟΔ. Δ……………. Α.Ε.», καθώς αγνοούσε αυτή λόγω εσφαλμένης δια θυροκολλήσεως κλήτευσή της να παραστεί. Ότι η κλήτευση της ως άνω εκμισθώτριας εταιρείας έγινε με θυροκόλληση, σε χρονική όμως περίοδο που η ξενοδοχειακή μονάδα που ήταν μισθωμένη στην ανακόπτουσα δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα η εκμισθώτρια να μην λάβει γνώση της συζήτησης της ανωτέρω αιτήσεως και να μην παρασταθεί.  Ότι ήδη από το 2018 η επισπεύδουσα – υπερθεματίστρια γνώριζε ότι το ξενοδοχείο λειτουργούσε μόνο τους μήνες Μάϊο με Οκτώβριο  και δεκαπέντε ημέρες τον Δεκέμβριο κάθε έτους, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’αριθμ.1…../2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με την οποία διορθώθηκε η τιμή πρώτης προσφοράς. Περαιτέρω η ανακόπτουσα με τον πρώτο λόγο ανακοπής ισχυρίζεται ότι η καθής δεν έχει καταστεί καθολική ή οιονεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E…….. E……. Α.Ε.» αλλά ειδική διάδοχος μόνο ως προς τις δραστηριότητες που αφορούν τον κλάδο απόσχισης και όχι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον εισφερόμενο κλάδο και ως εκ τούτου η καθής η ανακοπή δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να επισπεύσει σε βάρος της (ανακόπτουσας) άμεση αναγκαστική εκτέλεση με την επίδοση της από 12.6.2020 παρά πόδας της υπ’αριθμ.7……../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επιταγής προς εκτέλεση. Ότι, σε κάθε περίπτωση, η καθής δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να προβεί σε πράξεις εκτέλεσης για λογαριασμό της επισπεύδουσας-υπερθεματίστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E………. E……… Α.Ε.», καθώς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της μεταβιβάστηκαν με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας δεν εμπίπτει η διενέργεια και η επίσπευση πράξεων εκτέλεσης για λογαριασμό της ανωτέρω τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E………. E……… Α.Ε.». Ότι η καθής δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης κατά το άρθρο 1009 ΚΠολΔ, καθώς το δικαίωμα αυτό παρέχει ο νόμος μόνο στον υπερθεματιστή. Με τον δεύτερο λόγο ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η καθής καταχρηστικά επέσπευσε άμεση αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της (ανακόπτουσας), με την επίδοση της από 12.6.2020 παρά πόδας της υπ’αριθμ. 7……/24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπ…….. Κ………. του Ελ…………. επιταγής προς εκτέλεση, αφενός διότι κατά τα προαναφερόμενα δεν νομιμοποιείται ενεργητικώς ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E…….. E……. Α.Ε.», αφετέρου επειδή την απέβαλε από το μίσθιο ακίνητο, μολονότι γνώριζε ότι η ανωτέρω εκμισθώτρια εταιρεία έχει ασκήσει ανακοπές και πρόσθετους λόγους κατά του ανωτέρω πλειστηριασμού του ακινήτου και της πράξεως αποβολής της από τη νομή, που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στη δικάσιμο της 09ης.9.2020 και μετά βεβαιότητας θα γίνουν δεκτές, ώστε να ακυρωθεί ο διενεργηθείς πλειστηριασμός και η αποβολή από τη νομή του μισθίου της εκμισθώτριας υπερθεματίστριας και κατ’επέκταση της μισθώτριας ανακόπτουσας. Με βάση το ιστορικό αυτό η ανακόπτουσα ζητά να γίνει δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθούν : α) η υπ’αριθμ. 7……/24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ., β) η από 12.6.2020 παρά πόδας της υπ’αριθμ.7……/24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπ…….. Κ…….. του Ελ……….. επιταγή προς εκτέλεση, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της καθής Δ……… Κ………., που κοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα στις 12.6.2020 και γ) κάθε πράξη εκτέλεσης που έχει τυχόν ενεργηθεί βάσει αυτής. Τέλος ζητά να καταδικαστεί η καθής στη δικαστική της δαπάνη.

 

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη ανακοπή αρμοδίως καθύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 933 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ, όπως πλέον ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 του Ν.4335/2015, δεδομένου του ότι η επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε μετά την 01η.01.2016, βλ. παρ. 3 εδ.α άρθρου 1 άρθρου ένατου Ν.4335/2015), προκειμένου να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρα 614 επ. του ΚΠολΔ (βλ. άρθρο 937 παρ. 1 και 3 του ΚΠολΔ, όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 του Ν.4335/2015). Έχει δε ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα εντός της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.α εδ.β και παρ.β εδ.α ΚΠολΔ, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της επιταγής κατά το μέρος που στρέφεται κατά αυτής και εντός τριάντα (30) ημερών από την αποβολή της ανακόπτουσας από το μίσθιο ακίνητο, που συνιστά την τελευταία πράξη της άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά το μέρος που ο λόγος περί αντίθεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο (γ) νομική σκέψη της παρούσας. Συγκεκριμένα ακριβές αντιπεφωνημένο αντίγραφο από το υπ’αριθμ.1…../24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’αριθμ.7……/24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπ………. Κ…….. με την κάτωθι αυτού από 12.6.2020 επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε στην καθήςστις 12 Ιουνίου 2020 (βλ. την από 12.6.2020 ενυπόγραφη σημείωση του δικαστικού επιμελητή Α……. Α……. επί της ανωτέρω υπ’αριθμ. 7……./2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, που προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα). Επίσης, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2……/03.7.2020 έκθεσης βιαίας αποβολής και εγκατάστασης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Α…… Α………, που προσκομίζει με επίκληση η καθής η ανακοπή, η καθής η άμεση εκτέλεση και ήδη ανακόπτουσα εταιρεία με την επωνυμία «E…… Μ……… ΙΚΕ» αποβλήθηκε βίαια από την κατοχή και χρήση του μισθίου και εγκαταστάθηκε σ’αυτή η καθής η ανακοπή. Ακριβές δε αντίγραφο της ένδικης ανακοπής επιδόθηκε στην καθής στις 18 Ιουνίου 2020, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ.3……./18.6.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Κ……. Τ…….., που προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της, απορριπτόμενου ως μη νόμιμου του αιτήματος να ακυρωθεί καθαυτή η υπ’αριθμ. 7……../24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σ……… Κ………. του Ελ………… Και τούτο διότι η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης ρητά ανάγεται από το νόμο σε τίτλο εκτελεστό, ο οποίος στηρίζει νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία ο υπερθεματιστής επιδιώκει να αποκτήσει, πέραν από την κυριότητα του πράγματος, και τη κατοχή του. Με την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, η οποία συντάσσεται στο απόγραφο  της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, αρχίζει η κατά το άρθρο 943 ΚΠολΔ νέα και αυτοτελής διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά της οποίας χωρεί άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ.

 

Από τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με την υπ’αριθμ.1.949/20.02.2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ E……… E…….. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E…….. E………..» επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στην ιδιοκτησία της καθής η εκτέλεση οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «Ο…… -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΡ…….. ΟΔ. Δ……… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΔ………. Α.Ε.», που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 9…../05.02.2016 πρώτο εκτελεστό απόγραφο εκ της υπ’αριθμ. 9…../03.02.2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, ήτοι στην πλήρη κυριότητα ενός ξενοδοχείου, που βρίσκεται στη θέση «Κ…….» ή «ʼ…… – Σ……» του τέως δημοτικού διαμερίσματος Κορακοχωρίου του Δήμου Πύργου Ηλείας, νυν τοπικής κοινότητας Κορακοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας και ομώνυμου Δήμου Πύργου, κτισμένο επί αγροτεμαχίου επιφάνειας 8.129,27 τετραγωνικών μέτρων. Το εν λόγω ακίνητο απέκτησε η οφειλέτιδα εταιρεία με το υπ’αριθμ.14……/21.4.2004 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ημιτελούς ξενοδοχείου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μ…… Μ……-Τ……., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου στον τόμο 1….. και αριθμό 5…… Το ανωτέρω ακίνητο εκπλειστηριάστηκε αναγκαστικώς στις 03 Μαΐου 2019 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπ…….. Κ………. του Ελ…….., συνταχθείσας της υπ’αριθμ.6……/03.5.2019 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού και πράξης κατακύρωσης, και κατακυρώθηκε στην ανωτέρω επισπεύδουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ E…… E……. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E……. E……», ως υπερθεματίστριας, αντί του ποσού των 544.895,00 ευρώ, ενώ μετά την εξόφληση του πλειστηριάσματος από την ανωτέρω υπερθεματίστρια εκδόθηκε η υπ’αριθμ.7…../24.5.2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου, στον τόμο 2…. και με αριθμό 4….. Δυνάμει ακριβούς αντιπεφωνυμένου αντιγράφου από το υπ’αριθμ. 1…./24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 7…../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ E…….. E…….. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E……. E…….» εξέδωσε την από 05.9.2019 επιταγή εκούσιας απόδοσης της νομής του ανωτέρω ξενοδοχείου, που επιδόθηκε στην ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔ…….-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΡ……… ΟΔ. Δ……. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ο……. Α.Ε.» με την υπ’αρίθμ.4…..Γ/13.9.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Α…… Α………… Η ανωτέρω οφειλέτιδα εταιρεία αποβλήθηκε από τη νομή του ανωτέρω πλειστηριασθέντος ακινήτου της, η οποία αποδόθηκε στην ανωτέρω υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, συνταχθείσας της υπ’αριθμ.2…../10.10.2019 έκθεσης βιαίας αποβολής και εγκατάστασης από το δικαίωμα της νομής του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή Α……… Α…….. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ανακόπτουσα ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «E……. Μ…….. ΙΚΕ» ιδρύθηκε το 2014 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 29 Απριλίου 2014. Κατά το χρονικό διάστημα από 01ης.4.2014 έως 01ης.4.2015 η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔ……..-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΡ………. ΟΔ. Δ……… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ο…….. Α.Ε.» παραχώρησε δωρεάν στην διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της ανακόπτουσας Τ…… Σ……. χώρο επιφανείας 19 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να λειτουργήσει την επιχείρησή της ξενοδοχείου σε αυτό (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’αριθμ.1……/08.4.2014 απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ). Την 01η Μαρτίου 2016 μεταξύ της ανωτέρω οφειλέτιδας εταιρείας και της ανακόπτουσας συνήφθη σύμβαση μίσθωσης, με διάρκεια ισχύος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, αντί μηνιαίου μισθώματος 0.01 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’αριθμ.8……../01η.3.2016 απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ). Στις 16 Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ της ανωτέρω οφειλέτιδας εταιρείας και της ανακόπτουσας συνήφθη το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης ξενοδοχειακής μονάδας, με το οποίο συμφωνήθηκε ότι η εκμισθώτρια παραχωρεί στη μισθώτρια την ξενοδοχειακή μονάδα με όλο τον εξοπλισμό της, αντί ετήσιου μισθώματος 24.000,00 ευρώ, με χρονική διάρκεια της μίσθωσης από τις 16.01.2017 έως τις 31. 12.2023.  Το ανωτέρω από 16 Δεκεμβρίου 2016 ιδιωτικό συμφωνητικό η ανακόπτουσα κοινοποίησε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία  με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ E…… E…… E…… Α.Ε.» στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’αριθμ.3…../18.9.2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Κ……. Τ…….. Με την από 25 Σεπτεμβρίου 2019 εξώδικη καταγγελία της, που επιδόθηκε στην ανακόπτουσα στις 11 Οκτωβρίου 2019, όπως προκύπτει από  την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ανακόπτουσα υπ’αριθμ. 4……Γ/11.10.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Α……… Α…….., η ανωτέρω υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ E………E…….. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E……… E………..», κατήγγειλε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1009 ΚΠολΔ, την από 16.12.2016 σύμβαση μίσθωσης της ανωτέρω ξενοδοχειακής μονάδας, με την επισήμανση ότι η καταγγελία γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την επέλευσή των αποτελεσμάτων της και παράγει τα αποτελέσματά της από την επομένη ημέρα της λήξης της προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοσή της, ήτοι από τις 11.12.2019. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στις 20 Μαρτίου 2020, με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσπασης της υπερθεματίστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E….. E…….. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E………. E………» (Διασπώμενη), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……….. Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «E……..» (Επωφελούμενη),κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 και των άρθρων 57 παρ.3 και 59-74 του Ν.4601/2019. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία συνεχίζει να είναι ανώνυμη εταιρεία αλλά παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της τροποποιείται σε «E…… E….. Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», καθίσταται δε μοναδικός μέτοχος της επωφελούμενης εταιρείας, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της τελευταίας. Συγκεκριμένα, δυνάμει των υπ’αριθμ. 3…../20.3.2020  και 3……/20.3.2020  Ανακοινώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Αγοράς/Διεύθυνση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  καταχωρίσθηκαν  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχεία  της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……….. – E…… Ανώνυμη Εταιρεία»   για τη διάσπαση  με απόσχιση του  κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας αυτής  και  στοιχεία  της νεοσυσταθείσας  ανώνυμης εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα E…….. Ανώνυμη Εταιρεία». Ειδικότερα : (α)  με την πρώτη ανακοίνωση  στις 20.3,2020 καταχωρίσθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ,  με κωδικό αριθμό καταχώρισης  2….., η με αριθμό 3……/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση  Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία  εγκρίθηκε  η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……-E….. Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 0………. (πρώην ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07) («Διασπώμενη») δι’ απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα E……  Ανώνυμη  Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και   (β) με τη  δεύτερη ανακοίνωση  στις 20.3.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2………, η ίδια ως άνω απόφαση (3……./20.3.2020) ως προς την  έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος  με την επωνυμία «Τράπεζα E…….. Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 15…………,  καθώς και το καταστατικό της επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας. Ειδικότερα: (α) με την πρώτη ανακοίνωση  καταχωρίσθηκε  στο Γ.Ε.ΜΗ  με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  2……… η με αριθμό πρωτοκόλλου 3………./20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Υ9Ξ46ΜΤΛΡ-ΑΨ7) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική ∆ιεύθυνση  Αγοράς/ ∆/νση Εταιρειών/Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία  εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank-Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 00………. (πρώην ΑΡΜΑΕ .) («Διασπώμενη») δια απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank  Ανώνυμη  Εταιρεία» («Επωφελούμενη») και   (β) με τη  δεύτερη ανακοίνωση  καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2……. η ίδια ως άνω απόφαση (3……/20.3.2020)   ως προς την  έγκριση της άνω διάσπασης (μετασχηματισμού) με τη σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος  με την επωνυμία «Τράπεζα E…… Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη») που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 15………,  καθώς και το καταστατικό της επωφελούμενης, νεοσυσταθείσας εταιρείας,  το οποίο αποτελείται από 21 άρθρα. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η διάσπαση έγινε με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……..-E……. Ανώνυμη Εταιρεία» (Διασπώμενη) και σύσταση νέας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……. Ανώνυμη Εταιρεία» (Επωφελούμενη), η οποία κατέστη καθολική διάδοχος της πρώτης (άρθρο 57 §§1, 3 Ν.4601/2019) . Συνεπώς η επωφελούμενη καθής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα E……… Ανώνυμη Εταιρεία» στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής έχει αποκτήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης, μεταξύ των οποίων και αυτών που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις που συνήψε η τελευταία με τους πελάτες της. Οι εκκρεμείς δε δίκες με διάδικο την διασπώμενη συνεχίζονται αυτοδικαίως με διάδικο την επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως οιονεί καθολική διάδοχος στη θέση της διασπώμενης, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης ούτε να απαιτείται δήλωση για τη συνέχισή της (άρθρο 70 παρ.3 Ν.4601/2019). Επειδή δε κατά τη διάταξη του άρθρου 925 ΚΠολΔ, ο καθολικός διάδοχος του δικαιούχου δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση πριν κοινοποιηθούν σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση η επιταγή και τα έγγραφα που τον νομιμοποιούν, η καθής η ανακοπή στις 12 Ιουνίου 2020, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ.4…….Γ/12.6.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών, με έδρα το Πρωτοδικείο Ηλείας, Α…… Α………, επέδωσε στην ανακόπτουσα ακριβές αντιπεφωνημένο αντίγραφο από το υπ’αριθμ.1…../24.5.2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’αριθμ.7…../24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σπ……… Κ…….. με την κάτωθι αυτής από 12.6.2020 επιταγή να της αποδώσει, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E…… E………. Ανώνυμη Εταιρεία», λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρείας, ελεύθερη και ακώλυτη την κατοχή του ακινήτου, που είχε μισθώσει από την ήδη αποβληθείσα από τη νομή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔ…… ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡ……… ΟΔ. Δ………….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με την ανωτέρω επιταγή η ανακόπτουσα συγκοινοποίησε στην καθής τις ανωτέρω υπ’αριθμ.31…….. και 31……/20.3.2020 Ανακοινώσεις, ως νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της μισθώτριας. Εκ των ανωτέρω αποδειχθέντων προκύπτει ότι ο πρώτος λόγος ανακοπής, σύμφωνα με τον οποίο η καθής η ανακοπή δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να επισπεύσει σε βάρος της ανακόπτουσας άμεση αναγκαστική εκτέλεση, ως μισθώτριας του πλειστηριασθέντος ακινήτου, με την επίδοση της από 12.6.2020 παρά πόδας της υπ’αριθμ.7……/24.5.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αστικού ακινήτου της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αργοστολίου επιταγής προς εκτέλεση, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Περαιτέρω ο δεύτερος λόγος ανακοπής, κατά το μέρος που η ανακόπτουσα επιχειρεί να στηρίξει τον ισχυρισμό της περί καταχρηστικής επίσπευσης άμεσης εκτέλεσης εκ μέρους της καθής η ανακοπή, στο ότι η τελευταία δεν νομιμοποιείται προς τούτο ενεργητικά, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, καθώς, πέραν του ότι κατά τα προαναφερθέντα ο ισχυρισμός αυτός περί έλλειψης νομιμοποίησης απορρίφθηκε, αληθή υποτιθέμενου θα καθιστούσε άκυρη την αναγκαστική εκτέλεση για έλλειψη νομιμοποίησης και όχι απλώς για αντίθεση στα αντικειμενικά όρια που τίθενται με τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Ωστόσο κατά το μέρος με το οποίο η ανακόπτουσα ζητά την ακύρωση της άμεσης εκτέλεσης επικαλούμενη καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ης, την οποία στηρίζει αφενός στο ότι αυτή επιδίωξε την αποβολή της ως μισθώτριας από το μίσθιο, μολονότι εκκρεμεί ανακοπή της εκμισθώτριας κατά του πλειστηριασμού του μισθίου ακινήτου, η οποία τυγχάνει βάσιμη και θα γίνει δεκτή, αφετέρου λόγω του ότι στο εκπλειστηριασθέν ακίνητο λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία συνεργαζόμενη με μεγάλα τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού είχε προβεί σε κρατήσεις και είχε λάβει προκαταβολές ήδη από τα τέλη του 2019 για την τουριστική θερινή περίοδο του 2020, η δε αποβολή της από το μίσθιο επέφερε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος της, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα : Η εκμισθώτρια του πλειστηριασθέντος ακινήτου ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔ….. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΡ……. ΟΔ. Δ……… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΔ……. Α.Ε.» άσκησε κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……. E…… Α.Ε.» την από 13 Σεπτεμβρίου 2019 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει1……./13.9.2019 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 11ης.12.2019 και μετ’αναβολή στη δικάσιμο της 11ης.3.2020 και την από 14 Οκτωβρίου 2019 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει2……/14.10.2019 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 11ης.3.2020.  Με την πρώτη ανακοπή η ανωτέρω εκμισθώτρια εταιρεία, επικαλούμενη καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ης, ζητεί, κατ’άρθρο 933 ΚΠολΔ, να ακυρωθεί ο διεξαχθείς στις 03.5.2019 ηλεκτρονικός πλειστηριασμός από τη Συμβολαιογράφο Αργοστολίου Σπυριδούλας Κυριακάτου, η υπ’αριθμ.6……/03.5.2019 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και πράξη κατακύρωσης καθώς και η υπ’αριθμ.7……./2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου. Με την δεύτερη ανακοπή η ανωτέρω εκμισθώτρια εταιρεία, επικαλούμενη καταχρηστική συμπεριφορά της καθ’ης, ζητεί, κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ, να ακυρωθεί η από 05.9.2019 παρά πόδας της υπ’αριθμ.7……/2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου επιταγή προς εκτέλεση. Κατά την εκδίκαση των ανωτέρω ανακοπών πρόκειται να κριθεί και το ζήτημα εάν η καθ’ης γνώριζε πριν την κοινοποίηση σε αυτήν του μισθωτηρίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 την εκμίσθωση ολόκληρης της ξενοδοχειακής μονάδας στην νυν ανακόπτουσα, το οποίο συνιστά κρίσιμο ζήτημα στην παρούσα δίκη, όπως κρίσιμο είναι και το ζήτημα, εάν η καθ’ης επιδίωξε την αποβολή της μισθώτριας από το μίσθιο ενώ εκκρεμούσε η από 13.9.2019 ανακοπή της εκμισθώτριας για ακύρωση του πλειστηριασμού με βάσιμο κατ’ουσίαν κάποιους από τους λόγους αυτής. Επομένως, πρέπει, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο (δ) νομική σκέψη της παρούσας, να ανασταλεί η συζήτηση της υπό κρίση ανακοπής ως προς το δεύτερο λόγο αυτής μέχρι να περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της από 13.9.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει1……./13.9.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει3…../2020 πρόσθετων λόγων αυτής και της από 14.10.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει2……./14.10.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει3……../2020 πρόσθετων λόγων αυτής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και να επιτευχθεί η ασφαλέστερη διάγνωση της διαφοράς κατʼ εφαρμογή του άρθρου 249 ΚΠολΔ, και όπως ειδικότερα ορίζεται στοδιατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν θα επιβληθεί σε βάρος κάποιου από τους διαδίκους, διότι η απόφαση αυτή δεν είναι οριστική.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή κατά τον πρώτο λόγο αυτής.

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ κατά τα λοιπά τη συζήτηση της ανακοπής κατά τον δεύτερο λόγο αυτής μέχρι να περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της από 13.9.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει1……/13.9.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει3…../2020 πρόσθετων λόγων αυτής και της από 14.10.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει2……/14.10.2019 ανακοπής και των από 28.02.2020 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μει3……./2020 πρόσθετων λόγων αυτής, που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ο.…… ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΡ……… ΟΔ. Δ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ο Α.Ε.» κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα E……. E…….. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E………. E……….» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρου τους, στον Πύργο, στις 07 Δεκεμβρίου 2021.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://pierrouattorneys.eu/wp-content/uploads/2021/07/PIERROU_small-copy.png
Εμμανούηλ Μπενάκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10564
Λαγκαδά 2, Θεσσαλονίκη, T.K. 546 30
Παπαδήμα Αντωνίου 1, Κομοτηνή, T.K. 69132
210 321 9797-8

Ακολουθήστε μας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσαρμογή & Φιλοξενία από την Impulse, Web Design, Web Hosting

Copyright © Pierrou Attorneys 2021

error: Content is protected !!
Αρέσει σε %d bloggers: